Pers Gerontis Kostas 01a 100x120

 

 

Κωνσταντίνος Γεροντής

Πρόεδρος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε στις ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ, 28 Αυγούστου 2016

 

Διακατέχει ιδιαίτερος προβληματισμός τους πολίτες, για τις εξελίξεις στην τρέχουσα ιστορική περίοδο, καθώς και για την προβλεπόμενη δυσχερή μελλοντικά στην χώρα μας. Προς τούτοις εκτιμώμενο είναι η διαμόρφωση συντακτικής αναπροσαρμογής του Συντάγματος αντί διαρθρωτικής συνταγματικής αναθεώρησης !!

Το πολίτευμα ενός λαού θεωρείται ότι πληροί τους όρους δημιουργίας του, εάν κατά την σύνταξη του καταστατικού χάρτη, προβλεφθεί η κουλτούρα και ο ιδιάζων χαρακτήρας αυτού. Προσαρμογές διαμορφούμενες κατά την πορεία των χρόνων είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται, μακράν όμως διεργασιών, πολιτικής βίας, πάθους και σπουδής.

Αποτυπώνονται στο παρόν κείμενο σκέψεις, για τα του πολιτειακού καθεστώτος θέματα, με διάθεση φιλελεύθερης φιλοσοφίας, για Ριζική Αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της πολιτείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακολούθηση και ανάλυση τα τελευταία χρόνια, της λειτουργικότητας μέχρι σήμερα, του ισχύοντος Συντάγματος. Κατά την διαμόρφωση και προσαρμογή του το 1975, προσδιόριζε με σαφήνεια ρόλους, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και της Βουλής. Ο θεσμός, μετά την δικτατορία, του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την αλλαγή του καθεστώτος, υπήρξε ελαφρώς ενισχυμένος, δεδομένης της μετατόπισης της Ελλάδος σε ένα καινούργιο, ενισχυμένο και δημοκρατικό καθεστώς. Έτσι ετίθετο ένα φρένο σε πιθανές αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας.

Με την διορθωτική Αναθεώρηση, το 1985, δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις στις σχέσεις των πολιτειακών οργάνων. Η προκύψασα καταστατική ανακολουθία, προκάλεσε την αναγκαιότητα ώστε να διατυπώσουμε σκέψεις και προτάσεις για διαφορετική μορφή πολιτειακής διακυβέρνησης της χώρας. Προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν σταθερή πενταετή διακυβέρνηση, καθώς και έλεγχο των πολιτειακών και μη λειτουργών της πολιτείας. Αυτή η προοπτική υπήρξε το μεγαλύτερο ερέθισμα για την αποτύπωση αυτών των προτάσεων.

Η θεσμοθέτηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναπροσαρμογή είναι το ζητούμενο. Είναι δεδομένο ότι το πολιτικό προσωπικό βρίσκεται κάτω από πίεση της πολιτικής-οικονομικής-κοινωνικής κρίσης. Προκύπτει έτσι η ανησυχία, ο επιχειρούμενος να θεσμοθετηθεί νέος Καταστατικός Χάρτης, ότι θα είναι μια διορθωτική –και μόνο– Συνταγματική Αναθεώρηση. Η ιστορική συγκυρία που ζούμε, αυτή την εποχή, η οποία προδικάζει και το μέλλον της Γεωπολιτικής μας ζώνης, επιβάλλει συμπληρωματικά στην πολιτική μας ηγεσία, να οξύνει την προσοχή της και με ιδιαίτερη περίσκεψη να προχωρήσει στις όποιες αλλαγές, κρίνουν προσφορότερες για το μέλλον της χώρας.

Δια του παρόντος προτείνεται μια ριζική αναδιάρθρωση του Πολιτειακού Καθεστώτος. Το πολίτευμα της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας εξήντλησε θετικά ή αρνητικά τον ρόλο «εφ’ω ετάχθη». Κρίνεται πλέον απαραίτητη η προσέγγιση της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Κατ΄ αυτή την εναλλαγή του πολιτειακού καθεστώτος, θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση η εκλογή Προέδρου να γίνεται απευθείας από τον Λαό. Ο επιλεγόμενος ηγέτης, αναθέτει καθήκοντα διακυβέρνησης της χώρας σε Πρωθυπουργό και καθορίζει τα χαρτοφυλάκια στους υπουργούς. Ασφαλώς θα πρέπει να είναι προσωπικότητες κύρους, πολιτικά έμπειροι ή και νέοι πολιτικοί, γηγενείς ή και ομογενείς. Οι συμμετέχοντες σε κυβερνητικό   σχήμα στερούνται, όταν υπάρχει, της Βουλευτικής Ιδιότητας. Προφανές είναι, ότι το πολιτικό κόστος, θετικό ή αρνητικό, επωμίζεται ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τα στελέχη των Κυβερνήσεων, αντικαθίστανται, από τον Πρόεδρο, όταν ανάλογα κρίνει. Ουδείς δε εξ’ αυτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πολιτευθεί  στις αμέσως επόμενες Εθνικές Εκλογές. Διαμορφώνεται έτσι, μια δίοδος διαφυγής, από το πελατειακό σύστημα εξουσίας. Ασφαλώς αυτή η βασική διαφοροποίηση του πολιτεύματος, και όσες άλλες ακολουθούν, εκτιμάται ότι πρέπει να αποφασισθούν κοινοβουλευτικά από την, συνταγματικά προσδιοριζόμενη, αναγκαία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Στην συνέχεια θα προταθούν προς έγκριση στο εκλογικό σώμα, που αποτελεί την κύρια βούληση του Ελληνικού Έθνους. Ασφαλώς ειδικοί επιστήμονες θα συντάξουν τις λεπτομέρειες των διαδικασιών.

Είναι φανερό ότι προτείνω την διενέργεια ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Έτσι θα ξεπερασθεί, η εκ νέου πολιτικά εσπευσμένα επιχειρούμενη διορθωτική Συνταγματική Αναθεώρηση. Αυτονόητο είναι οι προτάσεις μου να θεωρηθούν ουτοπικές . Περίπου να θυμίζουν Δονκιχωτικό μύθο. Είναι όμως βέβαιο, ότι αποτελούν την πλέον σίγουρη οδό ώστε η χώρα να αποκτήσει σταθερή διακυβέρνηση. Έτσι θα ολοκληρώνεται το εκάστοτε πενταετές προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην εξελισσόμενη δυναμικά παγκοσμιοποιημένη Διεθνή κοινότητα, επιβάλλεται η χώρα μας να δείξει σοβαρότητα, και τέτοια στρατηγική ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντα της. Μέτρο, το οποίο εφαρμόζουν όλα τα κράτη, εχθροί και φίλοι. Είναι καιρός με κατάλληλη διπλωματική αλλά κυρίως επιχειρηματική πρωτοβουλία και διορατικότητα, να διεκδικήσει ρόλο κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας. Είναι γενικώς παραδεκτό ότι με το ισχύον πολιτειακό σύστημα διακυβέρνησης, κατά τα σαράντα χρόνια της μεταπολίτευσης, αυτή η προοπτική δεν υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Κατά το μεταπολιτευτικό δημοψήφισμα οι Έλληνες δείξαμε με συντριπτική πλειοψηφία, την οριστική απαλλαγή της χώρας από την ελέω Θεού κληροδοτούμενη Βασιλεία. Καθιερώθηκε η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία δια της συνταγματικής πράξης του 1975. Η μεταγενέστερη αναθεώρηση του 1985, κατέστησε τον ανώτατο άρχοντα σε αδύναμο Πολιτειακό Εργαλείο. Έκτοτε επανήλθε η Ελλάδα στο καθεστώς της φεουδαρχίας. Δημιούργησε την Πρωθυπουργοκεντρική εξουσία και κατέστησε τον πρωθυπουργεύοντα, ως νέο Καίσαρα, σε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι η αρχή του ενός ανδρός, ως υπέρτατη εξουσία, κληροδοτούμενη ως συνήθως «εν Ελλάδι» υποτάσσει Κράτος, ακόμα και Έθνος, στις όποιες πολιτικές επιδιώξεις του εκάστοτε [ηγεμόνα].

Στην μεταπολιτευτική πραγματικότητα, ο αναρριχόμενος πρωθυπουργός συνήθως γόνος προβεβλημένης οικογένειας, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, καθίσταται απόλυτα κυρίαρχος του παιχνιδιού. Εις το παρόν άρθρο, θα επισημάνω μόνο την υποβάθμιση που διαμορφώθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή που άσκησε στον Ελληνικό Λαό, η αλαζονική συμπεριφορά της εκτελεστικής εξουσίας. Με τις πολλαπλές επιβληθείσες αντί – Συνταγματικές διεργασίες, είχαν ως υπόβαθρο, συνταγματική αυθαιρεσία και την έλλειψη σεβασμού προς τους θεσμούς. Με την ασκηθείσα πολιτική, δόλια πρακτική, η εκτελεστική εξουσία, εφήρμοσε δια του ηγεμόνα, την πιθανολογούμενη απώλεια εις το Κοινοβούλιο της δεδηλωμένης !! Έτσι καθυποτάσσονταν, χειραγωγούμενοι οι βουλευτές, στις ορέξεις του ενός ανδρός. Άλλοτε πάλι ως μπούμερανγκ, διεμβόλιζε τον ίδιο τον πρωθυπουργό, δια της ψήφου του ενός βουλευτή!! Με ανάλογες μεθοδεύσεις συνήθως κατέληγε η πολιτεία να μην ολοκληρώνει χρόνο κυβερνητικού έργου. Κάθε φορά οδηγούσαν μέσα από πολιτική αναταραχή και διαπάλη, σε ένα καινούργιο αβέβαιο μέλλον.

Εκ τον όσων αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι πολίτες και πολιτεία θα πρέπει πλέον να μάθουμε να σεβόμαστε τους θεσμούς, ώστε να λειτουργήσουν αξιόπιστα. Εις το πόνημα μου «ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΙΣΗ» αναφέρομαι διεξοδικά στο θέμα αυτό. ΘΕΣΜΟΙ και ΜΕΤΡΟ πολιτικών και πολιτών συνθέτουν την «Λυδία λίθο» εύρυθμης λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Προκειμένου να λειτουργήσει δημιουργικά η προεδρική εξουσία κρίνεται ως τελείως απαραίτητο, να επανιδρυθεί η ΓΕΡΟΥΣΙΑ. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ως ανώτατο πολιτειακό όργανο, ώστε να ασκεί τον προσήκοντα έλεγχο σε όλες τις κρατικές δομές. Επιτροπές της Γερουσίας, εξειδικευμένου αντικειμένου, θα αποτελούν τα ελεγκτικά όργανα, δημοσίων λειτουργών αλλά και φορέων. Έτσι είναι δυνατόν να επιβληθεί ΜΕΤΡΟ στην δημόσια ζωή. Μέτρο σύνεσης, συνέπειας και υπευθυνότητας. Αναγκαιότητα προκειμένου να διερευνώνται μείζονος Εθνικής σημασίας θέματα, προτείνεται ώστε να συνεδριάζει ως σώμα Βουλή και Γερουσία. Τούτο προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες θα είναι άμεσα εκτελεστές από τον Πρόεδρο. Ανάλογα θα πρέπει να κρίνονται και να λαμβάνονται αποφάσεις για πιθανές εκτροπές εκ του Συντάγματος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ασφαλώς ο Συνταγματικός Νομοθέτης, για όλα αυτά, εφόσον επρόκειτο να προωθηθούν, θα διαμόρφωνε λεπτομερείς Συνταγματικές οριοθετήσεις.

Τελείως απαραίτητη κρίνεται η ενεργοποίηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Δι’ αυτού θα ασκείται ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των κανόνων του Συντάγματος. Ουδείς απαλλάσσεται διερεύνησης των πράξεων του. Πολιτειακό, πολιτικό ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο. Συγχρόνως είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί Οικονομικό .Δικαστήριο. Εξειδικευμένοι λειτουργοί θα επιλαμβάνονται τις πολλαπλές υπάρχουσες οικονομικές διαφορές, στην παγκοσμιοποιμένη κοινότητα σήμερα. Έτσι θα αποδίδετε πραγματική δικαιοσύνη.

Είναι κοινό μυστικό ότι η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία λειτούργησε κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς διεθνώς εξελίξεις. Θετικά ή αρνητικά ολοκληρώνεται το έργο της. Κρίνεται ως κατάλληλη πλέον, η χρονική συγκυρία προκριμένου να ανατείλει η Δ΄ Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Ολοκληρώνοντας το παρόν άρθρο, επιθυμώ να κάνω γνωστό, ότι είμαι ένας ενεργός πολίτης που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα δημόσια θέματα. Ως εκ τούτου τολμώ να δημοσιοποιώ τις παραπάνω σκέψεις. Απευθυνόμενος στους πολιτικούς ηγέτες  κάνω την εξής παραίνεση.

                                   ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ !!!

Πραγματοποιείστε την άμεσα αναγκαία πολιτική συσπείρωση και σύμπλευση σε καίρια Εθνικά θέματα. Τόσο η ενδογενής συνολικά κοινωνική κατάσταση , καθώς και η Γεωστρατηγική περιοχή, ευρίσκονται επί «ξηρού ακμής». Απαραίτητο είναι να προβείτε άμεσα, είτε με το υπάρχον Σύνταγμα η με οποιαδήποτε αναθεώρηση προκρίνετε προκειμένου να βελτιώσετε καίρια δημόσια θέματα. Οδηγήστε επί τέλους το Ελληνικό Κράτος ως σοβαρή οντότητα στην Διεθνή Κοινότητα.

Όπως ׃

  • Διαμορφώστε και εξυγιάνετε την Γραφειοκρατία στην Δημόσια Διοίκηση.
  • Επαναφέρατε τον θεσμό του Γενικού Διευθυντή, ως υπαλλήλου καριέρας. Καταργείστε παράλληλα την σπατάλη του προϋπολογισμού των Κομματικών Γενικών και ειδικών Γραμματέων των υπουργείων σας, με την συμπορευόμενη κουστωδία αμειβομένων συμβούλων.
  • Καταργείστε συγχρόνως την ενιαία ιεραρχική ανέλιξη των Υπαλλήλων. Επαναφέρατε την ιεραρχία στο Δημόσιο χώρο, εξαλείφοντας με αυτή την θεσμοθετηθείσα παράνοια με αρνητικές ροπές δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Χαμηλής ποιότητας Δημόσια Διοίκηση, έχει ως συνέπεια τελικά απόλυτη αναξιοπιστία από τον Ελληνικό Λαό
  • Σταθεροποιήστε το φορολογικό σύστημα επιτέλους με θετικό βαθμό φοροδοτικής απόδοσης, απ’ όλους
  • Αξιοποιήστε τις τουριστικές δυνατότητες της χώρας.
  • Διασφαλίστε με ορθολογισμό και διπλωματική δεινότητα τις Γεωπολιτικές εξάρσεις στην περιοχή μας. Εξασφαλίστε την ειρηνική μας διαβίωση.
  • Δώστε ουσιαστική ώθηση στην Παιδεία και στον κληρονομηθέντα πολιτιστικό μας πλούτο.
  • Οδηγείστε επιτέλους την χώρα στην οικονομική Ανάκαμψη – Ανάπτυξη.

Η ψυχραιμία που δείχνει ο Ελληνικός Λαός ζώντας επί επτά χρόνια ανείπωτη κρίση, το ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ. Σας έδειξε τον δρόμο. Ακολουθήστε τον! Η Ελλάδα σήμερα, το Ελληνικό Έθνος αύριο έχει τόσο μεγάλη ανάγκη , από Ψύχραιμη και σώφρονα αντιμετώπιση των πολιτικών πραγμάτων.

                                   «Οι καιροί ου μενετοί»

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ, 28 Αυγούστου 2016

Πηγή: http://www.anixneuseis.gr/?p=149801

 

Βλ. του ιδίου, «Περί πολιτεύματος αναζητήσεις – αναγκαία μετεξέλιξη αυτού», Paremvasi.org.gr, 5/4/2011. Βλ. επίσης στο www.paremvasi.org.gr και στο kgerondis.blogspot.gr.

 

Η παρούσα ανάρτηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των επισκεπτών του NeoSyntagma.net και δεν συνεπάγεται τη συμφωνία της Πρωτοβουλίας με το περιεχόμενό της (απόψεις που υποστηρίζονται, πράξεις που προβάλλονται κλπ).

Περί Συντάγματος αναζητήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

54  ⁄  6  =