Ἐκλαΐκευση τῆς ἀνάγκης & Προσχέδιο Διαγράμματος Ὁμοσπονδιακοῦ Συντάγματος.

Pers Mpazante Apollon 01a

 

 

Ἀπόλλων Μπαζάντε

Δικηγόρος

Ἀναρτήθηκε στὸ Antifono.gr, 31 Μαΐου 2011

 

Ἡ Ἀνασυγκρότηση τῆς Ἑλλάδος σὲ Ὁμοσπονδιακὴ Δομὴ καὶ Ὀργάνωση, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἰσχυρὸ διαπραγματευτικὸ χαρτὶ καὶ ἐπιχείρημα ὅτι αὐτὴ ἡ χώρα μπορεῖ δυναμικὰ νὰ ἀνταποκριθῇ σὲ τυχὸν ὑποχρεώσεις πρὸς τοὺς πιστωτές μας. Ὅτι δὲν ἔφταιγε οὔτε ὁ Λαὸς οὔτε ἡ Χώρα γιὰ τὴν Ὑπερχρέωσή μας, ἀλλὰ κατὰ κύριον λόγον ἡ Κομματοκρατία καὶ ὁ Ἀθηνοκεντρισμός. Ὅτι χρειαζόμαστε μόνον κάποιον χρόνο γιὰ νὰ ὀργανωθοῦμε σὲ νέες βάσεις καὶ νὰ ἐπανέλθουμε δυναμικότεροι καὶ ἀνταγωνιστικότεροι.

Δὲν εἶναι ὑπερβολή: βεβαιότατα εὐθύνεται καί ὁ Ἀθηνοκεντρισμὸς  γιὰ τὸ ἀντιπαραγωγικό, παρασιτικό (ἐπὶ τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος) καὶ καταναλωτικό (ὅταν δὲν ἔχῃς «ἐνδοχώρα» γιὰ ἐπενδύσεις, κατασπαταλᾷς τὰ δάνεια σὲ καταναλωτικὴ ἐπίδειξη…) οἰκονομικὸ μοντέλο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

Ἕνα δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου (παρὰ τὴν πτώση, ἐνδεχομένως, τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου) τῶν νεώτερων Ἑλλήνων. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἐπιβάλλει τὴν μεγαλύτερη πρόσβασή τους στὶς ἀποφάσεις. Ἡ ἀναλογία 300/10.000.000 στὴν ἐκπροσώπηση, δύσκολα, πλέον, δικαιολογεῖται. Ἡ ἱστορικὴ πρόοδος, ἔστω καὶ στατιστικά, θὰ ἐπέβαλλε τὴν αὔξηση τῆς ἀναλογίας ἐκπροσώπων/ἐκπροσωπουμένων.

Ἐκλαϊκευμένο Προσχέδιο Διαγράμματος Ὁμοσπονδιακού Συντάγματος (ὉμΣ)

Ἕνα Ὁμοσπονδιακὸ Σύνταγμα (ἁπλό, σαφές, διδάξιμο = Τίμιο). Δὲν ἀποκλείονται προσθῆκες.

Ἐννέα ὁμόσπονδα κρατίδια, βάσει τῆς ἱστορίας καὶ τῆς γεωμορφολογίας τῶν ἑλληνίδων χωρῶν. Λόγου χάριν: 1. Αἰγαῖο, 2. Ἀττική-Βοιωτία, 3.  Ἤπειρος-Αἰτωλοακαρνανία, 4. Θεσσαλία-Ρούμελη, 5.Θράκη-Πόντος, 6. Ἰόνιο, 7. Κρήτη, 8. Μακεδονία, 9. Πελοπόννησος.

Ἐννέα Τοπικὰ Συντάγματα, γιὰ ὅσα θέματα δὲν νομοθετεῖ ρητὰ τὸ ὉμΣ (δηλ. τεκμήριο ἁρμοδιότητος ὑπὲρ τῶν ΤοπΣ):

 • 9 Τοπικὰ Κοινοβούλια (τεκμήριο ἁρμοδιότητος ὑπέρ τους).
 • 9 Τοπικὰ Πανεπιστήμια, στενὰ συνδεδεμένα μὲ τὶς Τοπικὲς Κοινωνίες, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη (ἀγροτική, τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική) μὲ τὴν βοήθεια τῆς Γνώσεως, ἀλλὰ καὶ ὡς Κιβωτοὶ διαφυλάξεως τῆς Λαϊκῆς Ἐμπειρίας…
 • 9 Τοπικὲς ΕΡΤ (ὁ ρόλος τῶν ΜΜΕ εἶναι πολὺ σημαντικός) μὲ ἔμφαση στὰ Τοπικὰ Ἰδιώματα/Διαλέκτους (Μακεδονίας, Κρήτης, Πόντου, Αἰγαίου κ.λπ.), γιὰ τὴν μετέπειτα ἀναζωογόνηση καὶ τῆς Κοινῆς Νέας Ἑλληνικῆς (ἀφοῦ, λ.χ., γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἡ ὁμηρικὴ διάλεκτος προέκυψε ἀπὸ τὴν σύνθεση τοῦ πλούτου τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν διαλέκτων, διαχρονικὰ καὶ συγχρονικά). ΕΡΤ ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὶς Τοπικὲς Κοινωνίες. Φυσικά, μὲ λογικὸ μέγεθος, στὰ πρότυπα τοῦ BBC (θὰ εἶναι πανελλαδικῆς ἐμβέλειας ὅλες).

Τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Σύνταγμα (ὉμΣ) θὰ προβλέπῃ καὶ θὰ ὀργανώνῃ:

 • 1 Ἐθνοσυνέλευση, τὰ 2/3 τῆς ὁποίας ἀπὸ Ἑλλαδίτες καὶ τὸ 1/3 ἀπὸ τὴν Διασπορά. Κατ’ ἐμέ, δὲν θὰ χρειάζεται Ἄνω Βουλή (Γερουσία κ.λπ.).
 • Πιθανόν, 1 (Λαϊκό) Κοινοβούλιο μὲ συμβουλευτικό (οὐχὶ ἀποφασιστικό) καὶ ἐλεγκτικὸ χαρακτήρα, συνιστώμενο διὰ κλήρου, ἀνανεούμενο ἀνὰ 4-/6-μηνο, στὰ πρότυπα τῆς ἀρχαίας Ἀθῆνας. Εἶναι πρωτότυπο σὰν ἰδέα, ἀλλὰ δὲν μᾶς πειράζει (ἴσα-ἴσα, θὰ προκαλῇ τὴν συμμετοχὴ τοῦ κόσμου).
 • Δημοψηφίσματα (ἐθνικά) μὲ λαϊκὴ πρωτοβουλία.
 • ΠτΔ ἀπὸ τὸν Λαό, ἐλεγκτὴ καὶ ρυθμιστή, χειριζόμενον τὶς κρίσεις, διαχειριζόμενον τὰ ἐθνικὰ δημοψηφίσματα καὶ ἔχοντα κάποιες βασικὲς ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ὑπὸ τὴν αἰγίδα του.
 • Κυβέρνηση Ἐθνικὴ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἐθνοσυνέλευσης.
 • Δικαιοσύνη ἑνιαία (ἕνα Ἐφετεῖο {1 Πολιτικό/Ποινικό, 1 Διοικητικό} γιὰ κάθε «Χώρα»). Τὰ Τοπικὰ Διοικητικὰ Ἐφετεῖα θὰ εἶναι ἁρμόδια σὲ τελευταῖο βαθμὸ γιὰ Περιβαλλοντικὰ θέματα τῶν τοπικῶν ἐπενδύσεων. Ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου προαγωγῆς τῶν δικαστικῶν καὶ ἐκλογῆς τῶν Προέδρων (ἴσως μὲ λαϊκὴ συμμετοχή, ἀξιοποίηση τῶν καλύτερων δικηγόρων κ.λπ.).
 • Δημοκρατικῶς ὀργανωμένα Πολιτικὰ Κόμματα.
 • ΜΜΕ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὸν Δῆμο (ἐνδεχομένως, ὀργανωμένα σὲ Ἑταιρεῖες λαϊκῆς βάσεως ἢ μὲ λαϊκὲς ἐπιτροπὲς ἐλέγχου των).

Τὸ ὉμΣ, ἡ Ἐθνοσυνέλευση, ἡ Ἐθνικὴ Κυβέρνηση, θὰ ἀσχολοῦνται μὲ 5 κρίσιμα θέματα-πυλῶνες (ὅπου καταδεικνύεται καὶ τὸ γιατί θὰ πρέπῃ νὰ συμπεριλαμβάνεται ἡ Ὁμογένεια/Διασπορά μας στὴν Ἐθνοσυνέλευση κ.λπ.):

 • Διαχρονικὸ Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ (ἴσως καὶ σχέσεις μὲ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ λοιπὰ Πατριαρχεῖα) καὶ Φυσικὸ Περιβάλλον.
 • Διεθνεῖς Συνθῆκες, Διεθνεῖς Σχέσεις (Ε.Ε., ΝΑΤΟ, Ρωσία, Κίνα, διμερεῖς συνθῆκες, καλλιέργεια εἰκόνας τῆς Ἑλλάδος καὶ οὐσιαστικὴ ἐμπέδωση τῆς Εἰρήνης).
 • Ἐθνικὴ Ἄμυνα καί, συναφῶς, Προστασία (μὲ κάθε θεμιτό, εἰρηνικὸ ἢ πολεμικὸ τρόπο) ἀπὸ τὰ γιγαντωμένα Μεταναστευτικὰ Ρεύματα. Ἐπίσης, πάλιν συναφῶς: Πόλεμο κατὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Ἐγκλημάτων (σωματεμπορία -“trafficking” -ἐμπόριο «λευκῆς σαρκός», δουλεμπόριο, ναρκωτικά, ἠλεκτρονικὸ ἔγκλημα, παιδικὴ πορνογραφία κ.λπ.).
 • Ἐνέργεια, ὑδρογονάνθρακες (ἐγχώρια κοιτάσματα & διεθνεῖς ροὲς αὐτῶν -ἀγωγούς), ΑΠΕ (=ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας), ὀρυκτὸς πλοῦτος.
 • Τεχνολογία, κυρίως: *ὑψηλὴ τεχνολογία καὶ *τεχνολογία περὶ τὶς ΑΠΕ, ὅπου μποροῦμε νὰ διακριθοῦμε καὶ χωρὶς βαρειὰ βιομηχανία.

Αὐτοὶ οἱ 5 πυλῶνες εἶναι δεδομένο ὅτι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς … “διασυνδέσεις” τῶν Ὁμογενῶν καὶ ὅτι συνιστοῦν Πολλαπλασιαστὲς Ἰσχύος καὶ θὰ πρέπῃ, συνεπῶς, σὲ αὐτοὺς νὰ ἑστιάσῃ μία Ἐθνοσυνέλευση, καὶ ὄχι λ.χ. στὸ πρόβλημα τῶν σκουπιδιῶν ἢ τὸ κυκλοφοριακὸ τῆς Ἀθῆνας… Τὰ σκουπίδια καὶ τὸ κυκλοφοριακὸ εἶναι καί αὐτὰ σημαντικὰ γιὰ τὴν καθημερινότητά μας, χρειάζεται ὅμως ἕνας καταμερισμὸς ἐργασίας…

Αὐτονόητα, θὰ ὑπάρχῃ πρόνοια καὶ μέριμνα καὶ γιὰ τὰ Ἐθνικὰ Ἔσοδα (φορολογικὸ σύστημα, διαχείριση χρέους κ.λπ.). Πιθανόν, ἕνα μέρος τοῦ ΦΠΑ (λ.χ. στὸ 5%) καὶ τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος, θὰ συνιστοῦν τοὺς Ἐθνικοὺς Πόρους ἀπὸ τὴν Φορολογία, ὅθεν, ἀπὸ ‘κεῖ καὶ πέρα, ἡ διαμόρφωση αὐτῶν θὰ εἶναι στὴν εὐχέρεια τῶν Τοπικῶν Κοινοβουλίων (ὑψηλότεροι ἢ χαμηλότεροι φορολογικοὶ συντελεστές, ἀνάλογα μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες τῶν Χωρῶν). Συμπράξεις μὲ ἰδιῶτες καί, ὁσάκις πρόκειται γι’ ἀλλοδαπὰ φ. ἢ ν.π., κυρίως μὲ ἐνεργοποίηση τῶν Ὁμογενῶν.

Τὰ ΤοπΣ θὰ ὀργανώνουν τὰ Τοπικὰ Κοινοβούλια, τὰ Τοπικὰ Δημοψηφίσματα καὶ τὶς Τοπικὲς Κυβερνήσεις γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα θέματα.

Τὰ «ὑπὲρ» τῆς ὁμοσπονδιακῆς δομῆς

1. Λύτρωση ἀπ’ τὸν Ἀθηνοκεντρισμό

1. 1. Δεδομένα:

1.1.1. Ὑπερσυγκέντρωση Πληθυσμοῦ, τὸ 50% αὐτοῦ στὸ 1% τῆς Ἑλλάδος.

1.1.2. Μίσος τοῦ Ἀθηναίου γιὰ τὴν Ἀθῆνα καὶ τοὺς συν-αθηναίους, ἀδιαφορία γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

1.1.3. Γραφειοκρατία, Καθυστέρηση τῆς Ἀνάπτυξης.

1.1.4. Ἄγνοια τοῦ περιβαλλοντικοῦ (φυσικοῦ, πολιτιστικοῦ) πλούτου καὶ τῶν παραδόσεων καὶ ἰδιωμάτων & διαλέκτων τῆς Ἑλλάδος.

1.1.5. Ἀδυναμία ν’ ἀνταποκριθῇ τὸ συγκεντρωτικὸ Κράτος στὶς αὐξημένες ἀνάγκες & προοπτικὲς ὁλόκληρης τῆς Χώρας, τὴν ὁποίαν, ἄλλωστε, ἀγνοεῖ (1.1.4.).

1.2. Λύσεις:

1.2.1. Πολυκεντρικὴ Ἑλλάδα: 9 μικρὲς Ἑλλάδες εἶναι πολὺ καλύτερες ἀπὸ 1 Ἀθῆνα καὶ λοιπὴ Ἑλλάδα.

1.2.2. Σταδιακὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἀττικῆς στὸ μισό. Ἄνοδος τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς καὶ τῆς περιβαλλοντικῆς προστασίας τοῦ ἀττικοῦ τοπίου.

1.2.3. Συγκεκριμενοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος καὶ ἀναπόφευκτο νοικοκύρεμα λόγῳ τοῦ μικρότερου μεγέθους.

1.2.4. Ἀνάδειξη τῆς ὀμορφιᾶς ὅλης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν θαμμένων δυνατοτήτων.

1.2.5. Ἐνεργοποίηση τῶν πολλῶν τοπικῶν κέντρων γιὰ τὴν παράλληλη πρόοδό τους.

Πολυκεντρικὴ Ἑλλάδα ≠ Ἀθηνοκεντρισμός.

Πολυκεντρικὴ Ἑλλάδα > ἀθηνοκεντρικὴ «Ἑλλάδα».

2. Ἐνεργοποίηση τοῦ Θετικοῦ Τοπικισμοῦ

Ὁ Ἕλληνας διαθέτει πάρα πολὺ τοπικισμό. Ἂς τὸν ἀξιοποιήσουμε γιὰ τὸ καλό, προκαλῶντας τὴν ἅμιλλα μεταξὺ τῶν ἑλληνίδων χωρῶν (στοὺς δεῖκτες τῆς Κατὰ Κεφαλὴν Καλλιέργειας καὶ τοῦ Κατὰ Κεφαλὴν Εἰσοδήματος).

Αὐτὸ θὰ προκαλέσῃ καὶ τὴν βαθύτερη γνώση τῶν ἑλληνίδων χωρῶν.

3. Ἀληθινὴ Αὐτοδιοίκηση

ὡρίμανση τοῦ Ἕλληνα διὰ τῆς συμμετοχῆς καὶ τῆς ἀνάληψης εὐθυνῶν.

Ἐπιπλέον, ἐνδεικτικά, τὸ ποσοστὸ Ἑλλήνων μὲ πανεπιστημιακὴ ἐκπαίδευση ἔχει αὐξηθῆ τόσον πολὺ κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὥστε εἶναι λογικὸ ὅτι πρέπει νὰ αὐξηθῇ καὶ ἡ πρόσβαση τῶν Πολιτῶν στὴν Νομοθετικὴ Ἐξουσία, ὅπερ μόνον μὲ Τοπικὰ Κοινοβούλια δύναται νὰ συμβῇ.

4. Νοικοκύρεμα

Χάρη στὴν τοπικότητα καὶ τὴν συγκεκριμενοποίηση. Μὲ τὴν αὔξηση τῶν προκλήσεων (τῆς νομοθετικῆς ὕλης), ἡ τοπικότης καὶ ἡ συγκεκριμενοποίηση θὰ βοηθήσουν στὴν ἁπτὴ καὶ ἐλέγξιμη ἀποτελεσματικότητα τῆς Νομοθετικῆς καὶ τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας.

5. Διέξοδος

Ἀντὶ γιὰ ἐξωτερικὴ Μετανάστευση, θὰ δοθῇ στοὺς νέους Ἀθηναίους ἡ ἐναλλακτικὴ τῆς ἐσωτερικῆς Μετανάστευσης (ἐπιλογὴ «Χώρας» μὲ βάση τὶς ἰδιαιτερότητες καὶ τὰ στοιχεῖα προόδου κάθε μιᾶς).

Ἔτσι θὰ σωθῇ καί ἡ Ἀττικὴ καί ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

6. Σύνταγμα ἀπὸ τὸν Λαό

Τὰ Τοπικὰ Συντάγματα θὰ εἶναι εὐχερέστατο νὰ δημιουργηθοῦν/συνταχθοῦν ἀπὸ τὸν Λαό, λόγῳ μικρότερου μεγέθους τῶν Τοπικῶν Ἐκλογικῶν Σωμάτων.

Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη στὴν Ἰσλανδία.

7. Τήρηση Νόμων

Ἐπειδὴ θὰ ἔχῃ Ἄμεσο Συμμετοχὴ στὴν Σύνταξη τῶν Συνταγμάτων καὶ τῶν Νόμων (βλ. 6.), ὁ Ἕλληνας θὰ νοιώθῃ ὅτι εἶναι δικά του, καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τὰ τηρῇ. Ἀπὸ φιλοτιμία (πρὸς τὶς τοπικὲς κοινωνίες) θὰ ἐντρέπεται νὰ εἶναι ἔκνομος. Εἶναι, ἴσως, ἡ μόνη ἐλπίδα/δυνατότητα γιὰ νομιμοφροσύνη τοῦ Ἕλληνα.

Συντάγματα ἀπὸ τὸν Λαό = πραγματικὰ Κοινωνικὰ Συμβόλαια ð Τήρηση Σ. καὶ Ν.

8. Διάλυση τοῦ σάπιου Κομματικοῦ Συστήματος:

Ὅπως δείχνουν καὶ οἱ τοπικὲς ἐκλογὲς στὰ ὁμοσπονδιακὰ κράτη τῆς ἀλλοδαπῆς, τὰ τοπικὰ κόμματα ἔχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ ἀναδεικνύουν ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἱκανοὺς ἐκπροσώπους.

αὐτοδιοίκηση καὶ ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἐπαρχίας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ Νο1 ἀντίδοτο στὴν κρίση ποὺ διερχόμεθα.

Κι αὐτό, φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ μὲ μία μαγειρεμένη αὐτοδιοίκηση σὰν τὸν «Καλλικράτη».

Τὸ «μεῖον» τῆς ὁμοσπονδιακῆς δομῆς

Τὸ κακὸ σενάριο: Ὁ κίνδυνος ἀποσχίσεως τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἐπειδὴ μαζὶ μὲ τὴν ἀναβάθμιση τῆς συμμετοχῆς ὅλων τῶν Ἑλλήνων θὰ ἀναβαθμιστῇ καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου στὰ κοινά, δίνονταςπερισσότερες εὐκαιρίες στὴν Ἄγκυρα διὰ τοῦ Προξενείου νὰ προωθῇ τὴν «ἀτζέντα» της.

Τὸ καλὸ σενάριο: Ἡ συμμετοχὴ τῶν μουσουλμάνων στὰ κοινά, ἐνδέχεται νὰ ἔχῃ καὶ τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα: τὴν καλύτερη ἐνσωμάτωσή τους καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικότητάς τους.

Ἐπίσης θὰ ἀναβαθμιστοῦν καὶ θὰ προστατευθοῦν μέσῳ τοῦ Τοπικοῦ Συντάγματος καὶ οἱ Πομάκοι.

 

Εἶναι λίγο δύσκολο νὰ μείνῃ ἡ Ἄγκυρα μὲ σταυρωμένα χέρια… Ὡστόσο:

Πιθανὰ ἀντίβαρα στὸ κακὸ σενάριο:

1) Ἵδρυση, ἐπὶ τέλους, στὴν Θράκη τῆς πρότυπης πόλεως (μὲ τεχνολογικό/βιομηχανικὸ πάρκο κ.λπ.), ποὺ εἶχε ψηφιστῆ τὸ 1994 μετὰ πρότασιν τοῦ Μιχ. Χαραλαμπίδη, τῆς «Ρωμανίας».

2) Ἀπαρέγκλιτη ἐφαρμογή / δυναμικὴ προβολὴ τῆς ἀρχῆς τῆς ἁμοιβαιότητας (τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τηρήθηκε ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης γιὰ τοὺς Ρωμιοὺς Κωνσταντινουπόλεως, Ἴμβρου καὶ Τενέδου). Ἔτσι θὰ στηρίξουμε διαπραγματευτικὰ τὸ δικαίωμα ἐποικισμοῦ τῆς Θράκης ἀπὸ Χριστιανούς.

3) Προβολὴ τῆς Θρακιώτικης Διαλέκτου καὶ τοῦ Τοπικοῦ Πολιτισμοῦ, προσέλκυση Θρακιωτῶν καὶ Κωνσταντινουπολιτῶν τῆς Διασπορᾶς.

4) Στήριξη παλιννοστούντων Ποντίων (ἀπὸ τὴν πρώην ΕΣΣΔ, ἀλλὰ καὶ προσέλκυση ἰσχυρῶν ἀνθρώπων τῆς Ποντιακῆς Διασπορᾶς σ’ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική), ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τους ἐκεῖ καὶ τῆς Ποντιακῆς Διαλέκτου στὴν Τοπικὴ ΕΡΤ καὶ στὸ Τοπικὸ Πανεπιστήμιο. Τοὺς τὸ ὀφείλουμε. Τὸ ὀφείλουμε καὶ σὲ μᾶς τοὺς μή Ποντίους, νὰ τοὺς γνωρίσουμε καλύτερα.

 

Antifono.gr, 31 Μαΐου 2011

Πηγή: http://antifono.gr/portal/Κατηγορίες/Ελλάδα-Ιστορία-ΓεωΠολιτική/Ομιλίες-Διαλέξεις/2871-Ομοσπονδιακή-Δομή-για-την-eλλάδα.html

 

Η παρούσα ανάρτηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των επισκεπτών του NeoSyntagma.net και δεν συνεπάγεται τη συμφωνία της Πρωτοβουλίας με το περιεχόμενό της (απόψεις που υποστηρίζονται, πράξεις που προβάλλονται κλπ).

Ὁμοσπονδιακὴ Δομὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

9  ×  1  =