Βασίλειος Ἀ. Ζοῦκος

1. Κίνητρα, Εἰσαγωγικές Διαπιστώσεις

Ἡ τρέχουσα οἰκονομική συγκυρία τῆς χώρας μας καί ὁ συνακόλουθος προβληματισμός τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν, πάνω στά μέτρα πού ἡ κυβέρνηση πῆρε, ἀποτελοῦν τό ἔναυσμα γιά τή διατύπωση τῶν σκέψεων πού σε αὐτό το κείμενο προσπαθῶ να συστηματοποιήσω. Τό κείμενο αὐτό ἔρχεται σάν ἀπότοκος ἑνός προβληματισμοῦ χρόνων (πού ἐλπίζω δέν εἶναι ἀποκλειστικά προσωπικός). Τά τυχόν λάθη και παραλείψεις (2) βαρύνουν ἀποκλειστικά τον συγγραφέα, καί κάθε σχόλιο εἶναι εὐπρόσδεκτο. 

Ξεκινῶ ἀπό τή διαπίστωση ὅτι ἡ κακή διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ νομικοῦ πλαισίου καί τῆς ἐφαρμογῆς του ἀπό τή πλευρά τῆς Πολιτείας. Ἑπομένως τό ἐμφανιζόμενο σάν «οἰκονομικό» πρόβλημα εἶναι κατά βάση βαθύτατα «πολιτικό» καί μάλιστα εἶναι πρόβλημα τοῦ τρόπου μέ τον ὁποῖο ἡ μεταπολιτευτική κοινωνία ἑρμήνευσε καί πραγμάτωσε τήν ἔννοια τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος.

Ἡ ἐπιχειρηματολογία γιά τή παραπάνω διαπίστωση ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἰδιαίτερης μελέτης καί ξεφεύγει ἀπό τούς στόχους τoῦ παρόντος (3).

Γιά ἀποφυγή παρανοήσεων, θα δώσω ἕνα ὁρισμό του δημοκρατικοῦ πολιτεύματος:

Δημοκρατικό εἶναι τό πολίτευμα στό ὁποῖο (τουλάχιστον) ἡ νομοθετική ἐξουσία (ἐμμέσως ἤ ἀμέσως) ἀσκεῖται ἀπό τούς πολίτες.

Μέ βάση αὐτό τόν ὁρισμό ἔχουμε ἕνα «φάσμα» ἀπό Δημοκρατικά Πολιτεύματα: Στή μία ἄκρη εἶναι τό πολίτευμα τῆς Ἀντιπροσωπευτικῆς Δημοκρατίας (ὅπου το κοινοβούλιο νομοθετεῖ) καί στήν ἄλλη ἄκρη αὐτό τῆς Ἄμεσης Δημοκρατίας (ὅπου οἱ πολίτες νομοθετοῦν μέσω Δημοψηφισμάτων). Ἀνάμεσα στα δύο αυτά υπάρχουν «δημοκρατικά πολιτεύματα-μείξεις» Ἀντιπροσωπευτικῆς και Ἄμεσης.

Παραδείγματα:  

 1. Τό τρέχον Ἑλληνικό δημοκρατικό πολίτευμα κατατάσσεται στό φάσμα αὐτό πολύ κοντά στό πρώτο «ἄκρο». Ἡ νομοθετική εξουσία ἀνήκει ἀποκλειστικά στή Βουλή καί στή Κυβέρνηση, μέ κάποιες πολύ περιορισμένες δυνατότητες ἀρνησικυρίας στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Δέν ἐπιτρέπεται ἀπό τό Σύνταγμα νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών μέσω δημοψηφίσματος.
 2. Τό πολίτευμα της Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας εἶναι τό μόνο ὑπαρκτό δημοκρατικό πολίτευμα σήμερα πού βρίσκεται πολύ κοντά στό ἄλλο «ἄκρο». Σέ αὐτό ὑφίστανται οἱ ἀντιπροσωπευτικοί θεσμοί γιά τη νομοθετική εξουσία (κοινοβούλιο) ἀλλά ταυτόχρονα ὑπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα ἑνός ποσοστού πολιτῶν νά εἰσάγει νόμο ἤ νά καταργεῖ νόμο τῆς Βουλῆς μέσω δημοψηφίσματος.

Δοθέντος ὅτι ἡ νομοθετική ἐξουσία ἀσκεῖται σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καί δοθέντος ὅτι ἡ Βουλή ἀποφασίζει καί νομοθετεῖ κατά πλειοψηφία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ὅτι ἡ πολιτική παράταξη πού ἔχει τήν πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, ἐλέγχει τή διαδικασία παραγωγῆς τῶν νόμων.

Τό ὑφιστάμενο Σύνταγμα δέν ἀναγνωρίζει θεσμικά ὁποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία ἐκτός Βουλῆς καί Κυβέρνησης. Ἐπίσης δέν ἀναγνωρίζει θεσμικά ὁποιαδήποτε πρωτοβουλία εκτός Βουλῆς, Κυβέρνησης καί Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Αὐτό μπορεῖ νά τό διαπιστώσει εὔκολα ὁ κάθε πολίτης ὅταν μελετήσει τά ἑξῆς ἄρθρα του Συντάγματος (4):

 1. 1.    Ἄρθρο 73 παράγραφος 1

1. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση.

 1. 2.    Ἄρθρο 44 παράγραφος 2

*2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo.

Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.

Ἡ δεύτερη διαπίστωση πού συνάγεται ἀπό τά προηγούμενα, εἶναι ὅτι δέν ὑφίστανται οἱ ἀπαραίτητες δικλεῖδες δημοκρατικοῦ έλέγχου ἀπό τούς πολίτες στούς ἀσκοῦντες τήν διαχείριση τῆς Πολιτείας. Μία τέτοια δικλεῖδα εἶναι καί ὁ θεσμός τῶν δημοψηφισμάτων.

2   Τό Πρόβλημα

Μέ βάση τίς προαναφερθεῖσες διαπιστώσεις, τό πρόβλημα πού καλούμαστε (5) να λύσουμε είναι το ακόλουθο:

Δοθέντος ὅτι δέν ὑφίσταται στή χώρα μας θεσμικό πλαίσιο γιά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων μέ πρωτοβουλία πολιτῶν, μέ ποιά διαδικασία θά προωθηθεῖ ἕνα τέτοιο αἴτημα;

Τό πρόβλημα αὐτό μέ ἄλλη διατύπωση εἶναι αὐτό τῆς συγκρότησης ἑνός μηχανισμοῦ ἀπό μία ὁμάδα πολιτῶν γύρω ἀπό ἕνα κοινό αἴτημα (6) μέ τούς ἑξῆς στόχους:

 1. Τή προσυπογραφή τοῦ αἰτήματος ἀπό ὅσο το δυνατόν μεγαλύτερο ἀριθμό πολιτῶν.
 2. Τή διαβίβαση τοῦ αἰτήματος καί τῶν στοιχείων ταυτότητας τῶν προσυπογραφόντων στούς ἀρμόδιους παραλῆπτες.

Κάποιες ἀρχικές παρατηρήσεις:

 • Ἡ πρωτοβουλία πού ξεκινᾶ ἀπό μία ὁμάδα πολιτῶν, ἔχει πεπερασμένο χρόνο ζωῆς μέ σαφή ἡμερομηνία ἔναρξης καί λήξης.
 • Στή διάρκεια τῆς ζωῆς της, ἡ ἀρχική ὁμάδα διευρύνεται σέ μία κοινότητα συμμετεχόντων πολιτῶν πού θά λειτουργήσει τό μηχανισμό προσυπογραφῆς καί διαβίβασης τοῦ αἰτήματος.
 • Τό ὁποιοδήποτε αἴτημα θά πρέπει νά ἔχει σάν ἀρμόδιους παραλῆπτες τίς τρεῖς θεσμικά ἐμπλεκόμενες συνιστῶσες στή νομοθετική λειτουργία τῆς Πολιτείας: Τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, τή Κυβέρνηση, καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.
 • Τό γεγονός ὅτι δέν προβλέπεται ἀπό τό ὑπάρχον Σύνταγμα ἡ διαδικασία νομοθετικῆς πρωτοβουλίας πολιτῶν, δέν ἀναιρεῑ τή τοποθέτησή του στή σημερινή πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας μέ τή προοπτική ὅτι μιά τέτοια ρύθμιση μπορεῑ να ὑπάρξει στό μέλλον, ἐφ’ ὅσον φυσικά ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ζητᾶ κάτι τέτοιο.

3   Ἡ Πρωτοβουλία

Ἡ διαδικασία ἔγερσης θέματος πρός δημοψήφισμα ἔχει τρεῖς φάσεις:

 1. Τή φάση τῆς διατύπωσης τοῦ αἰτήματος. Ἐμφάνιση ἀρχικοῦ κειμένου τοῦ αἰτήματος, διαβούλευσή του, καί ὁριστικοποίηση. (Διαβούλευση).
 2. Τή φάση τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν ἐπιδοκιμασίας τοῦ αἰτήματος ἀπό τούς πολίτες. (Συλλογή ὑπογραφῶν).
 3. Τή φάση τῆς διαβίβασης τοῦ αἰτήματος μαζί μέ τά στοιχεῖα ταυτοποίησης τῶν προσυπογραφόντων του στούς τελικούς παραλῆπτες. (Κατάθεση τοῦ Αἰτήματος).

3.1  Ἡ Διαβούλευση

Μία ὁμάδα πολιτῶν ἡ ὁποία θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νά θέσει ἕνα αἴτημα πρός δημοψήφισμα, ἀναλαμβάνει τή πρωτοβουλία νά συντάξει τό ἀρχικό κείμενο τοῦ ἐρωτήματος τό ὁποῖο καί δημοσιοποιεῖ ἐπώνυμα (7) στούς ὑπόλοιπους πολίτες. Ἐπίσης δημιουργεῖ εἰδική ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος στήν ὁποία καί τό ἀναρτᾶ. Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος θά πρέπει:

 • Νά εἶναι μόνιμης καταγραφῆς. Δηλαδή τό κάθε κείμενο πού ἀναρτᾶται παραμένει μονίμως ἀναρτημένο γιά ὅσο χρονικό διάστημα εἶναι προσβάσιμη.
 • Νά εἶναι διαδραστική. Δηλαδή νά ἐπιτρέπει τήν ἀνάρτηση σχολίων ἀπό τούς έπισκέπτες της, γιά ὅσο χρονικό διάστημα διαρκεῖ ἡ πρωτοβουλία.

Ἡ ἴδια ὁμάδα ὁρίζει καί τό χρονικό διάστημα τῆς διαβούλευσης, καθώς και το χρονικό διάστημα τῆς ὁριστικοποίησης τοῦ κειμένου τοῦ ἐρωτήματος.

Οἱ στόχοι τῆς φάσης τῆς διαβούλευσης εἶναι:

 1. Ἡ διασάφηση τῶν ἐννοιῶν στό κείμενο καί ἡ συγκεκριμενοποίησή τους.
 2. Ἡ ἀνάδειξη πλευρῶν τοῦ ἐρωτήματος πού τυχόν ἔχουν διαφύγει ἀπό τούς συντάκτες του.

Κατά τή διάρκεια τῆς διαβούλευσης, ὁ κάθε πολίτης μπορεῖ να σχολιάσει (8) τό ἀρχικό κείμενο τοῦ ἐρωτήματος.

Στό τέλος τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς διαβούλευσης, εἶναι πιθανόν τό ἀρχικό κείμενο τοῦ αἰτήματος νά χρειάζεται τροποποίηση ἤ καί ἀλλαγή μέ τά νέα δεδομένα πού προέκυψαν. Στό χρονικό διάστημα της ὁριστικοποίησης, θά πρέπει ἡ ἀρχική ὁμάδα εἴτε μιά νέα ὁμάδα ἡ ὁποία θά προκύψει ἀπό τούς συμμετέχοντες στή διαβούλευση, νά ἀναλάβει τή σύνταξη τοῦ τελικοῦ κειμένου τοῦ ἐρωτήματος.

Μέ τή σύνταξη τοῦ ὁριστικοῦ κειμένου καί τήν ὑπογραφή του ἀπό τήν τελική ὁμάδα σύνταξής του, ὁρίζεται ἡ ἡμερομηνία/ὥρα ἔναρξης καί τά χρονικά διάστημα τῆς συλλογῆς, ὁριστικῆς πιστοποίησης ὑπογραφῶν καί κατάθεσης τοῦ αἰτήματος. Ἀκολουθεῖ ἡ δημοσιοποίηση στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος:

 1. Τοῦ ὁριστικοῦ κειμένου τοῦ αἰτήματος.
 2. Τῶν στοιχείων ταυτοποίησης τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου.
 3. Τῶν χρόνων ἔναρξης καί τῶν χρονικῶν διαστημάτων:
  1. Συλλογῆς ὑπογραφῶν.
  2. Πιστοποίησης τῶν ὑπογραφῶν.
  3. Κατάθεσης τοῦ αἰτήματος.
  4. Τῶν ἐκτυπώσιμων ὑποδειγμάτων τῶν ἐγγράφων πού διακινοῦνται στή διαδικασία συλλογῆς ὑπογραφῶν.

Σέ αὐτό τό σημεῖο τελειώνει ἡ φάση τῆς διαβούλευσης.

Παρατηρήσεις  

 1. Γιατί ἡ ἱστοσελίδα; Ὁ ρόλος τῆς ἱστοσελίδας τοῦ αἰτήματος εἶναι καθοριστικός σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς διαδικασίας. Ἐπιτρέπει διαρκή ἀνάρτηση τοῦ αἰτήματος, δημόσιο σχολιασμό του μέ πολύ εὔκολο τρόπο καί πολύ γρήγορη ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν συμμετεχόντων.
 2. Πρός τί ἡ μόνιμη καταγραφή τῶν κειμένων τῆς ἱστοσελίδας; Γιά τήν διατήρηση τῆς ἱστορικότητας τῶν κειμένων πού ἀναρτῶνται. Μέ το τρόπο αὐτό διευκολύνεται ὁ δημόσιος διάλογος καί ἐμπεδώνεται ἡ ἀξιοπιστία τῆς ὅλης πρωτοβουλίας.
 3. Γιατί ἡ ἐπώνυμη παρουσίαση; Ἡ ἐπώνυμη παρουσία σημαίνει καί ταυτόχρονα ἀνάληψη εὐθυνῶν. Προτρέπει τούς πολίτες νά πράξουν καί αὐτοί παρόμοια.
 4. Γιατί ὁ δημόσιος διάλογος; Ἡ διαβούλευση ἔχει σάν στόχο τήν ἄντληση μέγιστου ἀριθμοῦ παρατηρήσεων στό ἀρχικό αἴτημα. Διεξάγοντας τή διαβούλευση δημόσια και ἐπιτρέποντας σέ αὐτή τή φάση ἀκόμα καί τόν ἀνώνυμο σχολιασμό, δυνητικά ἐξασφαλίζεται ἡ μεγιστοποίηση τῆς συμμετοχῆς τῶν πολιτῶν στή πρωτοβουλία.

3.2  Ἡ Συλλογή Ὑπογραφῶν

Ἡ φάση αὐτή ξεκινᾶ ἀμέσως μετά τή δημοσιοποίηση τοῦ ὁριστικοῦ ἐρωτήματος ἀπό τή τελική ὁμάδα (9) διαμόρφωσής του. Περιλαμβάνει δύο χρονικά διαστήματα: Τό διάστημα συλλογῆς ὑπογραφῶν καί τό διάστημα τῆς ὁριστικῆς τους πιστοποίησης.

Οἱ στόχοι τῆς φάσης τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν εἶναι:

 1. Ἡ μεγιστοποίηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσυπογραφόντων πολιτῶν τό κείμενο τοῦ αἰτήματος.
 2. Ἡ ἀξιόπιστη ταυτοποίηση τῶν παραπάνω συμμετεχόντων πολιτῶν.

Ἀπό τήν ἡμερομηνία-ὥρα τῆς ἔναρξης αὐτῆς τῆς φάσης, οἱ συντάκτες δημιουργοῦν στήν ἱστοσελίδα τοῠ αἰτήματος μιά ἑνότητα ἀφιερωμένη στή δημοσιοποίηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς καί στά διαδικαστικά λεπτομερειῶν ἤ καί προβλημάτων.

Ὁ κάθε συντάκτης ἀπό αύτή τή χρονική στιγμή καί μετά, ἀναλαμβάνει καί ρόλο συλλέκτη ὑπογραφῶν.

Ὁ κάθε συλλέκτης ἀφοῦ ἐπιλέξει ἕνα ἀριθμό πολιτῶν γιά τόν ὁποῖο ἔχει τή δυνατότητα πιστοποίησης τῆς ταυτότητάς τους, ξεκινᾶ σέ αὐτούς τή διανομή είδικῶν ἐντύπων ἀποδεικτικῶν γνώμης πρός ὑπογραφή. Στή συνέχεια, συναντᾶ κάθε ἕνα ἀπό τούς παραπάνω κατά πρόσωπο (10) καί ἀφοῦ ὑπάρξει συναίνεση στή προσυπογραφή τοῦ αιτήματος, γίνεται ἀμοιβαία ταυτοποίηση καί καταγραφή τῶν ἀπαραίτητων στοιχείων στά ἔγγραφα πού διακινοῦνται.

Ὁ συλλέκτης καταγράφει τά στοιχεῖα ταυτοποίησης καί τήν ὑπογραφή τοῦ συμμετέχοντος στό ἀποδεικτικό γνώμης καί στο δελτίο καταγραφῆς γνώμης. Τό πρῶτο παραμένει στόν συμμετέχοντα ὡς αποδεικτικό τῆς συμμετοχῆς του, καί το δεύτερο παραμένει στόν συλλέκτη.

Ὁ κάθε πολίτης πού προσυπογράφει τό αἴτημα συμμετέχει ὡς ἀπλός συμμετέχων καί ἡ συμμετοχή του ὁριστικοποιεῖται μετά τήν ἀνάρτηση τῶν σχετικῶν στοιχείων του στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος.

Ὁ κάθε ἀπλός συμμετέχων πολίτης μπορεῖ νά ἀναλάβει καί ρόλο συλλέκτη ἐφ’ ὅσον τό ἐπιθυμεῖ. Μέ τόν τρόπο αὐτό δημιουργεῖται ἕνα δενδρικό σχῆμα τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐπεκτείνεται μέ νέους συλλέκτες καί νά διευρύνει τόν σύνολο τῶν συμμετεχόντων πολιτῶν.

Στή διάρκεια τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν διεξάγονται τυχαῖοι δειγματοληπτικοί ἔλεγχοι γιά τήν ἐξακρίβωση τῆς ὀρθότητας τῆς πιστοποίησης τῆς ταυτότητας τῶν συμμετεχόντων. Αὐτοί διεξάγονται ἀπό τούς ἐλεγκτές. Οἱ ἐλεγκτές εἶναι μιά ὁμάδα πολιτῶν ἐκτός τῶν συντακτῶν, πού ἔχουν προσυπογράψει τό κείμενο τοῦ αἰτήματος, καί ἔχουν ἐπιλεγεῑ μέ κλήρωση. Τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἐλέγχων ἀναρτῶνται στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος στήν ἑνότητα πού ἀναφέρεται στήν διαδικασία συλλογῆς ὑπογραφῶν.

Ὁ κάθε συλλέκτης, ὅταν ἀποφασίσει ὅτι ἔχει τερματίσει τή διαδιασία συλλογῆς ὑπογραφῶν, κρατᾶ ἕνα ἀκριβές ἀντίγραφο καί διαβιβάζει το πρωτότυπο τοῦ δελτίου καταγραφῆς γνώμης στούς συντάκτες τοῦ αἰτήματος.

Μετά τή λήξη τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς συλλογῆς τῶν ὑπογραφῶν, ὑφίσταται τό διάστημα ὁριστικῆς πιστοποίησης τῶν ὑπογραφῶν στό ὁποῖο γίνεται ἠ τελική διακρίβωση τῆς ἀκρίβειας τῶν δεδομένων πού ἔχουν συλλεγεῖ.

Ἡ ὁριστική πιστοποίηση τῶν ὑπογραφῶν γίνεται ἀπό τούς συντάκτες τοῦ αἰτήματος καί ἐλεγκτές (11) μέ βάση τά στοιχεῖα πού ἔχουν κατατεθεῖ. Μέ τό πέρας τῆς ὁριστικῆς πιστοποίησης, δημιουργοῦνται οἱ κατάλογοι με τά ὀνόματα τῶν πολιτῶν που συμμετεῖχαν ταξινομημένοι κατ’ ἀλφαβητική σειρά καί ἀναρτῶνται στήν ἱστοσελίδα τοῡ αἰτήματος. Ἀπό τούς ὁριστικούς καταλόγους τῶν συμμετεχόντων κληρώνονται καί οἱ διαβιβαστές πού θά ἀναλάβουν τήν κατάθεση τοῦ αἰτήματος στούς ἀρμόδιους παραλῆπτες. Στό σημεῖο αὐτό τελειώνει καί ἠ φάση τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν.

3.3  Ἡ Κατάθεση τοῦ Αἰτήματος

Στή φάση αὐτή οἱ διαβιβαστές παραλαμβάνουν ἀπό τούς συντάκτες καί ἐλεγκτές τά ἔγγραφα μέ τίς ὑπογραφές μέσα στή ήδη καθορισμένα χρονικά πλαίσια,  τά καταθέτουν ἐπίσημα στούς ἀρμόδιους παραλῆπτες καί λαμβάνουν ἀριθμούς πρωτοκόλλου. Ἐνημερώνουν τούς συμμετέχοντες καί δημοσιοποιοῦν τούς ἀριθμούς πρωτοκόλλου στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος. Μέ τή δημοσιοποίηση τῶν παραπάνω, θεωρεῖται λήξασα ἡ ὅλη διαδικασία. Ἡ ἱστοσελίδα θά παραμείνει σέ λειτουργία μέ πλήρη ἑμφάνιση ὅλων τῶν δεδομένων της ἀλλά χωρίς διαδραστική λειτουργία γία ἕνα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνῶν μετά τή ἡμερομηνία λήξης τῆς ὅλης διαδικασίας.

4   Ὀντότητες, Σχέσεις καί Συμπεριφορές

Στίς προηγούμενες ἑνότητες περιγράψαμε γενικά τή λειτουργία τῆς πρωτοβουλίας γιά τη τοποθέτηση ἑνός αἰτήματος πρός δημοψήφισμα. Στή τρέχουσα ἑνότητα θά ἀναφερθοῦμε μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τίς ὀντότητες πού συμμετέχουν, τίς σχέσεις μεταξύ τους καί τίς διαδικασίες πού αὐτές ἐμπλέκονται. Ἡ τελευταία ὑποενότητα πραγματεύεται τίς λεγόμενες παρεκλίνουσες συμπεριφορές τῶν συμμετεχόντων καί προτείνει κάποια μέτρα γιά τή ἀποφυγή τους.

4.1  Οἱ Ὀντότητες

Οἱ ὀντότητες πού εμπλέκονται στήν πρωτοβουλία εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

 1. Οἱ συμμετέχοντες πολίτες.
 2. Οἱ παραλῆπτες.
 3. Τά διακινούμενα ἔγγραφα.
 4. Ἡ ἱστοσελίδα.
 5. Oἱ διαδικασίες.

4.1.1  Οἱ Συμμετέχοντες Πολίτες

Οἱ πολίτες πού συμμετέχουν στή πρωτοβουλία κατηγοροποιοῦνται ὡς ἑξῆς: εἶναι οὶ ἑξῆς:

 1. Στούς συντάκτες τοῦ ὁριστικοῦ κειμένου τοῦ ἐρωτήματος.
 2. Στούς συλλέκτες ὑπογραφῶν.
 3. Στούς ἀπλούς συμμετέχοντες.
 4. Στούς ἐλεγκτές.
 5. Στούς διαβιβαστές.

Περιγράφουμε ἐπιγραμματικά τούς ρόλους καί τίς ἐνέργειες τῶν παραπάνω κατηγοριῶν:

 1. Συντάκτες
  1. Ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας καί τῆς διαχείριση τῆς ἱστοσελίδας. Συγκεκριμένα:
   1. Ἀναρτοῦν τό κείμενο τοῦ ἐρωτήματος καί ὄλα τά συνοδευτικά σέ αὐτό κείμενα.
   2. Ἀναρτοῦν σέ ἠλεκτρονική μορφή τά έκτυπώσιμα ὑποδείγματα τοῦ Δελτίου Καταγραφῆς Γνώμης καθώς καί τoῦ Ἀποδεικτικοῦ Γνώμης.
   3. Ἐλέγχουν τήν ἀκεραιότητα τῶν δεδομένων πού πρόκειται νά εμφανισθοῦν στήν ἱστοσελίδα.
   4. Ἐπιμελοῦνται τῆς διαρκοῦς ἐνημέρωσης τῆς ἱστοσελίδας μέ τα ἁποτελέσματα πού λαμβάνουν ἀπό τούς συλλέκτες.
   5. Ὁ κάθε συντάκτης συμπληρώνει ἕνα Ἀποδεικτικό Γνώμης καί ἐπιπλέον ἀναλαμβάνει καί το ρόλο συλλέκτη.
   6. Έχουν τήν εὐθύνη τῆς συλλογῆς καί τῆς πιστοποίησης γνησιότητας τῶν δεδομένων στά Δελτία Καταγραφῆς Γνώμης πού λαμβάνουν ἀπό τούς συλλέκτες.
   7. Όργανώνουν καί ἐπιβλέπουν τή διεξαγωγή τῶν τυχαίων δειγματοληπτικῶν ἐλέχγων πιστοποίησης ταυτότητας τῶν συμμετεχόντων στή φάση τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν.
   8. Ἀναλαμβάνουν μετά το πέρας τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν σέ συνεργασία μέ τούς ἐλεγκτές νά συντάξουν ἀπό τα Δελτία Καταγραφῆς Γνώμης καταλόγους μέ τα δεδομένα πού συλλέχθηκαν ταξινομημένους κατ’ ἀλφαβητική σειρά Επωνύμου, Ὀνόματος, Πατρωνύμου.
  2. Συλλέκτες
   1. Καθορίζουν ἕνα σύνολο πολιτῶν ἀπό τό ὁποῖο θά ζητήσουν τή γνώμη του.
   2. Ἐκτυπώνουν ἕνα Δελτίο Καταγραφῆς Γνώμης στό ὁποῖο θά καταγράψουν τά στοιχεῖα καί τή γνώμη τῶν πολιτῶν ἀπό τό παραπάνω σύνολο.
   3. Ἐκτυπώνουν ἕνα ἁριθμό ἀπό Ἀποδεικτικά Γνώμης στά ὁποῖα συμπληρώνουν τά στοιχεῖα ταυτοποίησής τους, καθώς καί τή γνώμη πού κατέθεσαν μαζί μέ τά στοιχεῖα έπικοινωνίας μαζί τους.
   4. Διανέμουν τά Ἀποδεικτικά Γνώμης στό παραπάνω σύνολο πολιτῶν.
   5. Ἑπιμελοῦνται τῆς διαδικασίας καταγραφῆς γνώμης ἀπό τούς πολίτες οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά ἀπαντήσουν.
   6. Ἐνημερώνουν τούς συντάκτες μέ τά δεδομένα τῶν Δελτίων Καταγραφῆς Γνώμης στά χρονικά περιθώρια πού ἔχουν ὁρισθεῖ καί μέ τό πέρας τοῦ διαστήματος συλλογῆς τῶν ὑπογραφῶν διαβιβάζουν τό πρωτότυπο τοῦ Δελτίου Καταγραφῆς Γνώμης πού ἔχουν στή κατοχή τους στούς συντάκτες γιά τελική υποβολή τους στίς ἀρμόδιες ἀρχές.
   7. Ἑνημερώνουν τούς πολίτες ἀπό τούς οποίους κατέγραψαν τή γνώμη τους γιά τή πορεία τῆς ὐποβολῆς τοῦ αἰτήματος. Διαβιβάζουν σέ αὐτούς τούς τελικούς καταλόγους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὐποβληθεῖ στίς ἀρμόδιες ἀρχές μαζί μέ τούς ἀντίστοιχους ἀριθμούς πρωτοκόλλου.
  3. Ἀπλοί Συμμετέχοντες
   1. Ἐάν ἔχει παραλάβει Ἀποδεικτικό Γνώμης, καί ἀποφασίσει νά συμμετάσχει, τότε συμπληρώνει τά στοιχεῖα του σέ αὐτό καί εἴτε καλεῖ τον συλλέκτη ἀπό τόν ὁποῖο τό παρέλαβε, εἴτε τόν ἀναμένει γιά τή διαδικασία καταγραφῆς γνώμης.
   2. Εὐθύνεται γιά τήν ὀρθή καταγραφή τῶν δεδομένων ἀπό τό Ἀποδεικτικό Γνώμης στό Δελτίο Καταγραφῆς Γνώμης τοῦ συλλέκτη του. Ὅπως ἐπίσης καί γιά τα δεδομένα πού έχει καταγράψει ὀ συλλέκτης στό Ἀποδεικτικό Γνώμης πού ἔχει παραλάβει.
   3. Ἐλέγχει τήν καταγραφή τῆς γνώμης που κατέθεσε ὅπως αὐτή ἔχει ἐμφανισθεῖ στή ἱστοσελίδα τοῦ ἐρωτήματος.
   4. Ἐλεγκτές

Ἐπιλέγονται μέ κλήρωση ἀπό τό σύνολο τῶν συμμετεχόντων πλήν τῶν συντακτῶν. Τά ὀνόματά τους ἀναρτῶνται στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος. Παραμένουν ὡς ἐλεγκτές μέχρι τή διεξαγωγή νέας κλήρωσης γιά νέο ἔλεγχο δειγματοληπτικό ἔλεγχο ἤ τήν ἔναρξη τοῦ διαστήματος ὁριστικῆς πιστοποίησης τῶν ὑπογραφῶν.

 1. Συμμετέχουν σέ τυχαῑο δειγματοληπτικό ἔλεγχο γιά τή διακρίβωση τῆς ὀρθότητας τῆς πιστοποίησης τῆς ταυτότητας τῶν συμμετεχόντων.
 2. Ἐλέγχουν τούς συντάκτες στή λειτουργία καί διαχείριση τῆς ἱστοσελίδας τοῦ αἰτήματος γιά τό διάστημα τό ὁποῖο ἔχουν κληρωθεῖ.
 3. Ἐάν ἔχουν κληρωθεῑ γιά το χρονικό διάστημα τῆς πιστοποίησης τῶν ὑπογραφῶν ἐπιπλέον τῆς διακρίβωσης τῶν ταυτοτήτων τῶν συμμετεχόντων, συντάσσουν ἀπό τα Δελτία Καταγραφῆς Γνώμης καταλόγους μέ τα δεδομένα πού συλλέχθηκαν ταξινομημένους κατ’ ἀλφαβητική σειρά ἐπωνύμου, ὀνόματος, πατρωνύμου.
 4. Διαβιβαστές

Ἐπιλέγονται μέ κλήρωση ἀπό τόν ὁριστικοποιημένο κατάλογο τῶν συμμετεχόντων.

 1. Παραλαμβάνουν τά πρός κατάθεση ἔγγραφα ἀπό τούς συντάκτες καί τούς ἐλεγκτές μετά τήν ὁριστική πιστοποίηση τῶν ὑπογραφῶν.
 2. Πιστοποιοῦν τήν ἀκεραιότητα τῶν ἐγγράφων πού πρόκειται νά κατατεθοῦν στούς ἀρμόδιους παραλῆπτες.
 3. Ἀναλαμβάνουν νά παραδώσουν τά σχετικά ἔγγραφα στούς παραλῆπτες, μέ τυπικό τρόπο καί να λάβουν ἀπό αὐτούς τούς σχετικούς ἀριθμούς πρωτοκόλλου.
 4. Ἐνημερώνουν τόν κάθε συμμετέχοντα μέ τούς παραπάνω ἀριθμούς πρωτοκόλλου καί τούς ἀναρτοῦν στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος.

4.1.2  Οἱ Παραλῆπτες

Ὡς παραλῆπτες θεωροῦνται οἱ ἀρμόδιοι φορεῑς τῆς Πολιτείας πού ἐμπλέκονται στή νομοθετική λειτουργία της. Αὐτοί εἶναι: Ἡ Βουλή, ἡ Κυβέρνηση, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἐνδεχομένως ὁ Ἄρειος Πάγος. Ἡ μόνη λειτουργία πού ἀπαιτεῖται ἀπό αὐτούς εἶναι αὐτή τῆς πιστοποίησης τῆς πραλαβῆς τῶν ἐγγράφων μέ το αἴτημα καί τίς ὑπογραφές τῶν συναινούντων πολιτῶν.

4.1.3  Τά Ἔγγραφα

Τά ἔγγραφα πού διακινοῦνται στήν ὅλη διαδικασία Συλλογῆς Ὑπογραφῶν εἶναι τά εξῆς:

 1. Τά Ἀποδεικτικά Γνώμης.
 2. 2.    Τά Δελτία Καταγραφῆς Γνώμης.

1. Ἀποδεικτικό Γνώμης.   Τό ἔγγραφο αὐτό παραμένει στή κατοχή κάθε πολίτη πού συμμετεῖχε καί ἁποτελεῖ τό ἀποδεικτικό στοιχεῖο τῆς συμμετοχῆς του. Ἀκριβές ἀντίγραφο τῶν δεδομένων του ὑφίσταται στο Δελτίο Καταγραφῆς Γνώμης τοῦ συλλέκτη.

Περιέχει:

 1. Τό πλῆρες κείμενο τοῦ αἰτήματος.
 2. Τήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τῆς ἱστοσελίδας τοῦ αἰτήματος.
 3. Τά στοιχεῖα τοῦ ὑπερκείμενου συντάκτη.
 4. Τά στοιχεῖα τοῦ ἀμέσως ὑπερκείμενου συλλέκτη.
 5. Τά στοιχεῖα τοῦ ἁπλοῦ συμμετέχοντος.

2. Δελτίo Καταγραφῆς Γνώμης.   Τό ἔγγραφο αὐτό παραμένει στή κατοχή τοῦ κάθε συμμετέχοντος συλλέκτη τό πολύ ὅσο διαρκεῑ τό διάστημα τῆς συλλογῆς τῶν ὑπογραφῶν. Ἀποτελεῖ ἀποδεικτικό στοιχεῖο τῶν αταγραφέντων πολιτῶν καί τῶν γνωμῶν τους. Μέ τό τέλος τοῦ διαστήματος τῆς συλλογῆς τῶν ὑπογραφῶν ὁ κάθε συλλέκτης δημιουργεῖ ἕνα ἀκριβές ἀντίγραφό του καί διαβιβάζει στούς συντάκτες τό πρωτότυπο.

Περιέχει:

 1. Τό πλῆρες κείμενο τοῦ αἰτήματος.
 2. Πίνακα μέ τά στοιχεῖα τῶν ἀμέσως ἀπλῶν ὑποκείμενων συμμετεχόντων.

4.1.4  Ἡ Ἱστοσελίδα

Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος ἀποτελεῑ τόν πυρήνα τής ὅλης πρωτοβουλίας. Ἀποτελεῑ τό κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλων τῶν συμμετεχόντων πολιτῶν. Λειτουργεῑ σάν τό ἐπίσημο μέσο ἐνημέρωσης και προβολῆς τοῦ αἰτήματος, σάν μέσο δημόσιου διαλόγου, καί σάν μέσο ἐλέγχου τῆς ταυτότητας τῶν συμμετεχόντων.

Ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά τίς λειτουργίες της:

 1. Κατά τή διάρκεια της διαβούλευσης:
  1. Ἐμφανίζει το ἀρχικό κείμενο τῆς πρωτοβουλίας καθώς καί τά ὀνόματα τῶν συντακτῶν τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου.
  2. Ἐμφανίζει όλες τίς διαδοχικές τροποποιήσεις τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου.
  3. Διαθέτει εἰδική ἑνότητα ἀνοικτοῦ δημοσίου διαλόγου γιά τοποθετήσεις και σχολιασμό πάνω στό ἀρχικό κείμενο καί τις τυχόν τροποποιήσεις του.
  4. Ἐμφανίζει το τελικό κείμενο τῆς πρωτοβουλίας καθώς καί τά ὀνόματα τῶν συντακτῶν τοῦ τελικοῦ κειμένου.
  5. Κατά τή διάρκεια τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν:
   1. Ἐμφανίζει σε διαρκή ἐνημέρωση σέ τρεῖς ἰδιαίτερους καταλόγους:
 • Τούς συμμετέχοντες κατά ἀλφαβητική σειρά.
 • Τίς ταυτότητες συμμετοχῆς τῶν συμμετεχόντων.
 • Τούς κωδικούς συμμετοχῆς τῶν συμμετεχόντων.
 1. Ἐμφανίζει τά ονόματα τῶν κληρωθέντων ἐλεγκτῶν καί το χρονικό διάστημα τῆς ἀρμοδιότητάς τους.
 2. Ἐμφανίζει τά ἀποτελέσματα τῶν δειγματοληπτικῶν ἐλέγχων πιστοποίησης ταυτότητας πού διεξάγουν οἱ ἀρμόδιοι ἐλεγκτές.
 3. Διαθέτει εἰδική ἐνότητα δημόσιας ἐπικοινωνίας γιά τυχόν προβλήματα τῆς διαδικασίας συλλογῆς ὑπογραφῶν.
 4. Κατά τή διάρκεια τῆς κατάθεσης τοῦ αἰτήματος:
  1. Ἐμφανίζει τά ονόματα τῶν κληρωθέντων διαβιβαστῶν.
  2. Ἐμφανίζει τούς ἀριθμούς πρωτοκόλλου παραλαβῆς τῶν παραληπτῶν τοῦ αἰτήματος.

4.1.5  Οἱ Διαδικασίες

Ἡ βασική διαδικασία πού ἐμπλέκονται οἱ συμμετέχοντες πολίτες εἶναι αὐτή τῆς καταγραφῆς γνώμης. Ἐκτός ἀπό αὐτή ὑφίστανται καί οἱ διαδικασίες τῆς κλήρωσης ἐλεγκτῶν ἤ διαβιβαστῶν καί ἀνάληψης ρόλου συλλέκτη ἀπό ἕνα ἀπλό συμμετέχοντα.

Διαδικασία Καταγραφῆς Γνώμης  

Συμμετέχουν: Ἕνας συλλέκτης καί ἕνας πολίτης ὑποψήφιος γιά συμμετοχή. Βήματα:

 1. Ὁ συλλέκτης συναντᾶται μέ τον πολίτη καί πού τοῦ ἔχει προηγουμένως διανείμει το Ἀποδεικτικό Γνώμης καί τοῦ ζητάει τή καταγραφή τῆς γνώμης του. Ὁ πολίτης, ἐφ’ ὅσον ἐνδιαφέρεται, πιστοποιεῑ κατ’ ἀρχήν ἐάν ὁ συλλέκτης πού τοῦ διένειμε τό Ἀποδεικτικό Γνώμης ἔχει τά στοιχεῑα ταυτότητας πού εἶναι ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τοῡ αἰτήματος.
 2. Ὁ ἐρωτώμενος ἔχει τίς ἑξῆς ἐπιλογές:
 • Νά ἀρνηθεῖ κάθε ἀπάντηση. Στή περίπτωση αὐτή ἡ ὅλη διαδικασία τερματίζεται.
 • Νά ἀπαντήσει. Στή περίπτωση αὐτή τότε: (α) Προχωρεῑ ἡ διαδικασία ἀμοιβαίας ταυτοποίησηςμέ ἐπίδειξη τῶν Ἀστυνομικῶν Δελτίων ταυτότητας καί ἀπό τά δύο μέρη καί (β) ὁ συλλέκτης συμπληρώνει στό Ἀποδεικτικό Γνώμης τοῦ ὑποψήφιου:
  • Tά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τόν ἴδιο στά πεδία τοῦ πίνακα στοιχεῖα συλλέκτη. Αὐτά θά πρέπει να εἶναι ταυτόσημα μέ τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν στο Ἀποδεικτικό Γνώμης τοῦ συλλέκτη.
  • Tή συμβολοσειρά της ταυτότητας συμμετοχῆς καί τήν ἡμερομηνία-ὥρα στά πεδία τοῦ πίνακα στοιχεῖα ἀπλοῦ συμμετέχοντος. Τό πεδίο κωδικοῦ συμμετοχῆς παραμένει κενό γιά συμπλήρωση μετά τή τελική καταχώρηση τοῡ ὑποψήφιου στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος.

Ὁ ὑποψήφιος συμμετέχων, ἀντιγράφει τά στοιχεῖα πού εἶναι συμπληρωμένα στά πεδία τοῦ πίνακα στά ἀντίστοιχα τοῦ Δελτίου Καταγραφῆς Γνώμης τοῦ συλλέκτη καθώς καί τα δικά του στοιχεῖα.

Ἀφοῦ ὑπογράψουν καί οἱ δύο στά αντίστοιχα πεδία, ὁ συλλέκτης ἀναλαμβάνει νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ὑπερκείμενο συντάκτη καί να του διαβιβάσει τά στοιχεῖα τού νέου ἀπλοῦ συμμετέχοντα.

Ὁ ὑπερκείμενος συντάκτης παράγει τόν κωδικό συμμετοχῆς τοῦ νέου συμμετέχοντα, τόν ἀνακοινώνει στόν συλλέκτη καί ἀναρτᾶ τά στοιχεῑα του στούς τρεῖς πίνακες πού ὑπάρχουν στήν ἱστοσελίδα τοῡ αἰτήματος.

 1. Ὁ συμμετέχων πολίτης καλεῖται νά ἐλέγξει μέ τή παρέλευση τοῡ χρονικοῡ διαστήματος (π.χ. 3 ἡμερῶν) πού ἔχει ὁρισθεῖ, ἐάν τά στοιχεῖα του εἶναι ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος. Ἐάν δέν εἶναι, τότε μπορεῖ νά ἐπαναλάβει τή διαδικασία καταγραφῆς μέ ἄλλο συλλέκτη καί νά δημοσιοποιήσει τό πρόβλημα στήν παραπάνω ἱστοσελίδα.

4.2   Σχέσεις μεταξύ Ὀντοτήτων

Οἱ συμμετέχοντες στήν πρωτοβουλία σχηματίζουν μία δενδρική δομή. Στό παρακάτω σχῆμα (βλ. feronymos.wordpress.com/)  ἀπεικονίζεται ἕνα παράδειγμα πρωτοβουλίας μέ όλες τίς κατηγορίες τῶν συμμετεχόντων πολιτῶν.

Στό σχῆμα αὐτό οἱ κόμβοι 1., 2.,3. ἀντιστοιχοῦν στίς ταυτότητες συμμετοχῆς τῶν συντακτῶν τῆς πρωτοβουλίας. Οἱ κόμβοι π.χ. 1.1.1. καί 3.1.1. εἶναι κόμβοι συλλεκτῶν, ἐνῶ οἱ κόμβοι 1.1.2.1.,3.1.1.1. εἶναι κόμβοι ἀπλῶν συμμετεχόντων. Σέ αὐτή τή δομή ὅλοι οἱ κόμβοι συμμετεχόντων ἐκτός τῶν συντακτῶν εἶναι ὑποψήφιοι ἐλεγκτές στή φάση τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν.

4.3   Παρεκλίνουσες Συμπεριφορές

Μέ τόν ὅρο παρεκλίνουσες συμπεριφορές συμμετεχόντων πολιτῶν τῆς πρωτοβουλίας ἐννοοῦμε τίς ἐνέργειες ἐκεῑνες πού ἀντιτίθενται στούς στόχους της. Παραθέτουμε παρακάτω τούς στόχους κάποιες ἀντιτιθέμενες σε κάθε ἕνα ἀπό αὐτούς συμπεριφορές, καί πιθανά ἀντίστοιχα μέτρα ἀντιμετώπισής τους:

 1. Στόχος: Ἡ μεγιστοποίηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσυπογραφόντων τό αἴτημα πολιτῶν.
  Συμπεριφορά:
 1. Παρακώλυση συμμετοχῆς πολιτῶν στή διαδικασία προσυπογραφῆς.
 2. Καθυστέρηση ἀναφορᾶς καταγραφῆς ἀπλῶν συμμετεχόντων στούς ὑπερκείμενο συντάκτη.

Ἀντιμετώπιση:

 1. Ἀναφορά στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος μέ συγκεκριμένα στοιχεῑα.
 2. Ἔλεγχος ἀπό τή πλευρά τοῦ ἀπλοῡ συμμετέχοντος γιά τήν καταγραφή του ἤ ὄχι στήν ἰστοσελίδα τοῡ αἰτήματος. Μηχανισμός αὐτόματης ἀκύρωσης καταγραφῆς μέ τή παρέλευση ἑνός χρονικοῦ διαστήματος ἀπό τήν ἡμερομηνία-ὥρα προσυπογραφῆς.
 3. Στόχος: Ἡ ἀξιόπιστη διαβίβαση τοῦ αἰτήματος στίς ἀρμόδιες ἀρχές.
  Συμπεριφορά:
 1. Ἀλλοίωση τοῦ κειμένου τοῦ αἰτήματος στήν ἱστοσελίδα του.
 2. Διανομή ἀποδεικτικῶν γνώμης μέ ἀλλοιωμένο κείμενο τοῡ αἰτήματος.
 3. Κατάθεση ἀλλοιωμένου κειμένου στίς ἀρμόδιες ἀρχές.

Ἀντιμετώπιση:

 1. Ἔλεγχος μέσω λήψης ἀντιγράφων τῆς ἱστοσελίδας τοῡ αἰτήματος ἀπό τούς συμμετέχοντες ἤ ἀπό εἰδικές διαδικτυακές μηχανές ἀναζήτησης.
 2. Ἀντιπαραβολή τῶν ἐγγράφων πρός ὑπογραφή μέ αὐτά πού εἶναι ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τοῦ αἰτήματος.
 3. Ἡ ὕπαρξη τῶν κληρωθέντων διαβιβαστῶν.
 4. Στόχος: Ἡ ἀξιόπιστη διαβίβαση τῶν στοιχείων ταυτότητος τῶν συμμετεχόντων πολιτῶν στίς ἀρμόδιες ἀρχές.
  Συμπεριφορά:
 1. Ἀλλοίωση τῶν στοιχείων ταυτότητας τῶν προσυπογραφόντων πολιτῶν
 2. Εἰσαγωγή ἀνυπάρκτων προσώπων στή διαδικασία προσυπογραφῆς.

Ἀντιμετώπιση:

 1. Ἡ διαδικασία τῆς αὐτοπρόσωπης πιστοποίησης, καί ἡ ἀντιπαραβολή στοιχείων ταυτότητας τῶν συμμετεχόντων μέ τά ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τοῡ αἰτήματος. Οἱ δειγματοληπτικοί ἔλεγχοι μέ κληρωτούς ἐλεγκτές.
 2. Οἱ δειγματοληπτικοί ἔλεγχοι καί ἡ δυνατότητα δημοσίου ἐλέγχου ἀπό τούς συμμετέχοντες πολίτες μέσω τῆς ἱστοσελίδας.

5   Ἐπίμετρο

Ἡ προτεινόμενη λύση,-κατά τή γνώμη πάντα τοῦ συγγραφέα-, ἀποτελεῖ μιά διέξοδο στό πρόβλημα τῆς ἀναντιστοιχίας μεταξύ τῆς βούλησης τῶν πολιτῶν καί τῶν κυβερνώντων.

Εἶναι μιά διαδικασία ἡ ὁποία στηρίζεται ἀποκλειστικά και μόνο στούς πολίτες χωρίς νά ἔχει τόν κίνδυνο νά φαλκιδευτεῖ ἀπό ὁμάδες πολιτῶν μέ στόχους διαφορετικούς ἀπό αὐτούς τῆς συγκεκριμένης κάθε φορά πρωτοβουλίας. Aὐτό γίνεται μέ τό πεπερασμένο τοῦ χρόνου ζωῆς της καί τό τρόπο λειτουργίας της, πού ἐπιτρέπει το μέγιστο τῆς διαφάνειας καί τό ἀδιάβλητο τῶν μηχανισμῶν ἐλέγχου της.

Ἡ διαδικασία αὐτή θεωρῶ ὅτι ἔχει το μικρότερο ἐνεργειακό κόστος ἀπό πλευρᾶς πολιτῶν καί το βέλτιστο κοινωνικό όφελος, μιᾶς καί μετασχηματίζει το θεσμικό πλαίσιο τῆς χώρας μέσω τής μέγιστης κοινωνικῆς συμμετοχῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτό τό δημοκρατικό πολίτευμα ἐνισχύεται πρός ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Πιστεύοντας στή δημιουργική δύναμη τοῦ ἰσότιμου διαλόγου, ἐλπίζουμε σε μία διεύρυνσή του ὥστε οἱ πολίτες τῆς χώρας μας νά πορευθοῦν σε μία κατεύθυνση αὐτοπρόσωπης ἀνάληψης τῶν εύθυνῶν τους.

Πνευματική Ἰδιοκτησία: Βασίλειος Ἀ. Ζοῦκος 2010.

Πρώτη δημοσίευση στο:  http://feronymos.wordpress.com/

 ____________________________________________________________

Ὑποσημειώσεις:

(1) e-mail: vazoukos@gmail.com

(2) Τό κείμενο ἀγγίζει μεγάλο εὗρος θεμάτων καί φυσικό εἶναι να θεωρεῖται σάν μία πρώτη προσέγγιση τοῦ προβλήματος πού πραγματεύεται.

(3) Ζητῶ συγνώμη ἀπό τούς ἀναγνῶστες γιά τή παράλειψή μου αὐτή πού ἔγινε γιά λόγους οἰκονομίας χώρου.

(4) Δημοσιευμένο στο: ΦΕΚ Τεύχος A Αρ. Φύλλου 85, 18 Απριλίου 2001.

(5) Ὅσοι φυσικά θεωροῦμε ἀναγκαῖο τό θεσμό τῶν δημοψηφισμάτων.

(6) Γιά το ὁποῖο εἰκάζουν ὅτι ἐπιδοκιμάζεται ἀπό ἕνα εὐρύτερο σύνολο πολιτῶν

(7) Ἡ ἔννοια τοῦ πολίτη εἶναι συνυφασμένη μέ τή ἔννοια τῆς ἐπωνυμίας. Καμμία δημοκρατική πολιτεία δέν ἔχει στά ἀξιώματά της ἀνώνυμους πολίτες.

(8) Ἐπώνυμα ἤ ἀνώνυμα.

(9) Tούς ἀποκαλούμενους συντάκτες.

(10) Ἡ συνάντηση γίνεται μέ φυσική παρουσία γιά λόγους ταυτοποίησης.

(11) Πού ἔχουν κληρωθεῑ ἀπό τό τελικό σύνολο τῶν συμμετεχόντων γιά το σκοπό αὐτό.

Δημοψήφισμα μέ Πρωτοβουλία Πολιτῶν (ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

2 σχόλια στο Δημοψήφισμα μέ Πρωτοβουλία Πολιτῶν (ΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2  ×  5  =