Άρθρο 1:  Επωνυμία, έδρα, διαδικτυακοί τόποι, έμβλημα

1. Η κίνηση πολιτών «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», σε συντομογραφία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», ιδρύθηκε στις 9-1-2012 με τη δημοσιοποίηση της Διακήρυξής της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δραστηριοποιείται όπου υπάρχουν Έλληνες πολίτες, η έδρα της είναι στην Αθήνα.

3. Στην ιδιοκτησία της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ανήκουν η επίσημη ιστοσελίδα της  www.neosyntagma.net, η ιστοσελίδα dimosiadiavoulefsi.wordpress.com «Δημόσια Διαβούλευση για νέο Σύνταγμα», η σελίδα Facebook fb.com/groups/neosyntagma ο λογαριασμός Twitter  @neo_syntagma  και η ηλεκτρονική διεύθυνση  info@neosyntagma.net

4. Το έμβλημα της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ είναι σε αποχρώσεις κυανοπράσινου χρώματος και απεικονίζει πτυχώσεις εδάφους από το οποίο αναφύεται η ελπίδα με έξι μορφές που αναπαριστούν τους έξι άξονες της Διακήρυξής μας. Αριστερά και πάνω από το έδαφος υπάρχει η λέξη «Πρωτοβουλία», ενώ στις πτυχώσεις του υπάρχει η φράση «για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή».

Άρθρο 2:  Αξίες και στόχοι

1. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ επιδιώκει την -εκ των κάτω προερχόμενη- ριζική αλλαγή των συνταγματικών θεσμών σύμφωνα με τους έξι βασικούς άξονες που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την επικύρωσή τους με Δημοψήφισμα, μετά από μια ευρεία δημόσια διαβούλευση σε συνθήκες αβίαστης έκφρασης γνώμης και ισηγορίας.

2. Η Ριζική Συνταγματική Αλλαγή αποσκοπεί στην άρση του αποκλεισμού της κοινωνίας από την πολιτική εξουσία, στη διαρκή συμμετοχή των πολιτών στον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας και στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων.

3.  Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δεν είναι κόμμα ούτε επιδιώκει την κατάληψη της εξουσίας.

4. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σε άλλες κινήσεις που ασπάζονται και υπηρετούν όμοιους στόχους και αξίες.

Άρθρο 3:  Μέλη

1. Μέλη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ είναι οι Έλληνες πολίτες απανταχού της γης που προσυπογράφουν την Διακήρυξη και αποδέχονται το παρόν κείμενο περί αρχών και κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς και εκείνοι που την έχουν ήδη προσυπογράψει.

2. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται είτε με δήλωση του μέλους ότι αποχωρεί, είτε με τη διαγραφή του κατά τα κατωτέρω.

3. Δεν υπάρχουν αξιώματα μέσα στην ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Όλα τα μέλη της είναι ίσα.

Η επίτευξη των στόχων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ επαφίεται στην ενεργό συμμετοχή και στις πρωτοβουλίες που παίρνουν τα μέλη της.

Άρθρο 4:  Εσωτερική δημοκρατία

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ χρησιμοποιεί γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας της. Κατοχυρώνει την ελεύθερη έκφραση της βούλησης και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όλων ανεξαιρέτως των μελών της σε ισότιμη βάση, αξιοποιώντας το θεσμό της άμεσης δημοκρατίας με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Άρθρο 5:  Οργανωτικό σχήμα

1. Τα όργανα της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ είναι:

α) η Ολομέλεια,

β) οι Τοπικές Ομάδες,

γ) οι Ειδικές Ομάδες στις οποίες η Ολομέλεια αναθέτει ειδικές εργασίες κατά τα κατωτέρω.

2. Δεδομένου ότι στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη σε Ολομέλεια όπως αναφέρεται πιο κάτω, η συγκρότηση Τοπικών Ομάδων εξυπηρετεί αφενός τον σκοπό επαφής και συνεργασίας των κατά τόπους μελών μεταξύ τους, αφετέρου την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη αποφάσεων και τη δράση σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ή για την εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται με απόφαση της Ολομέλειας.

3. Οι Τοπικές Ομάδες οφείλουν να ενημερώνουν την Ολομέλεια μέσω της Ομάδας Συντονισμού για τις ενέργειες που προγραμματίζουν.

Άρθρο 6:  Ολομέλεια

1. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ισότιμα και χωρίς κανέναν περιορισμό ή αποκλεισμό. Την ημέρα της συνεδρίασης της Ολομέλειας δεν συνεδριάζουν οι Ομάδες.

2. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας θα γίνονται στην έδρα της την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα και σε ειδικές περιπτώσεις, σε άλλο τόπο που θα αποφασιστεί από αυτήν. Σε περίπτωση που η τελευταία Δευτέρα του μήνα είναι αργία, η συνεδρίαση μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη Δευτέρα.

3. Σε κάθε συνεδρίαση συζητούνται αποκλειστικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης που έχουν αποφασιστεί είτε από την προηγούμενη συνεδρίαση είτε από την Ομάδα Συντονισμού.

4. Λόγω αδυναμίας φυσικής παρουσίας όλων των μελών κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των αποφάσεων είναι να γίνεται ζωντανή αναμετάδοση της συνεδρίασης από το διαδικτυακό κανάλι της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ.

5. Κάθε μέλος, οπουδήποτε βρίσκεται, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και να υποβάλλει τις προτάσεις του γραπτά. Προς το παρόν, λόγω τεχνικών περιορισμών, αυτό θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού καναλιού κατά την ώρα της συνεδρίασης, ενόσω ειδική γραμματεία θα συγκεντρώνει τις προτάσεις και θα τις θέτει προς γνώση όλων και συζήτηση.

6. Πριν σχηματοποιηθεί συγκεκριμένη πρόταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επιδιώκεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση.

7. Κάθε σχηματοποιημένη πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν ισότιμα τόσο τα μέλη που έχουν φυσική παρουσία όσο και τα μέλη που παρακολουθούν τη συνεδρίαση από το διαδικτυακό κανάλι στέλνοντας γραπτό μήνυμα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για κάθε πρόταση.

8. Η Ολομέλεια αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση μελών της, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Άρθρο 7:  Τοπικές Ομάδες

1. Οι Τοπικές Ομάδες συγκροτούνται ανά νομό ή ανά κράτος εφόσον πρόκειται για ομάδες του εξωτερικού.

2. Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεων, πριν σχηματοποιηθεί συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκεται η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη δυνατή συναίνεση. Οι Τοπικές Ομάδες αποφασίζουν για τα θέματα αρμοδιότητάς τους με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση μελών τους, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

3. Κάθε Τοπική Ομάδα μπορεί να δημιουργήσει δικό της διαδικτυακό κανάλι και ομαδική ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για την ευχερέστερη, ταχύτερη και αμεσότερη ανταλλαγή απόψεων.

Άρθρο 8:  Ειδικές Ομάδες Εργασίας

1. Η Ολομέλεια μπορεί να αναθέτει σε μέλη της, συγκεκριμένες εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και να επιλέγει τα μέλη που θα στελεχώνουν τις Ειδικές Ομάδες της παραγράφου 3, καθορίζοντας το αντικείμενο κάθε Ομάδας καθώς και το χρόνο διάρκειας της θητείας των μελών της.

2. Με το πέρας του ορισθέντος χρόνου (ή οποτεδήποτε το ζητήσει η Ολομέλεια) τα μέλη ή οι Ομάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες εργασίες, οφείλουν να λογοδοτούν στην Ολομέλεια για το αποτέλεσμα των ενεργειών τους, η δε Ολομέλεια εγκρίνει ή απορρίπτει τη λογοδοσία.

3. Ειδικές Ομάδες είναι οπωσδήποτε οι εξής:

α) Ομάδα Συντονισμού,

β) Ομάδα Σχεδιασμού,

γ) Ομάδα Νέου Συντάγματος,

δ) Ομάδα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,

ε) Ομάδα Διαδικτύου και Μητρώου Μελών.

4. Οι Ειδικές Ομάδες αποφασίζουν για τα θέματα αρμοδιότητάς τους με την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση μελών τους, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

5. Μέχρι η Ολομέλεια να επιλέξει τα μέλη που θα στελεχώσουν τις Ειδικές Ομάδες, η συμμετοχή των μελών σ’  αυτές είναι εθελοντική χωρίς περιοριστικό αριθμό συμμετοχών και χωρίς ασυμβίβαστο συμμετοχής σε περισσότερες της μιας ομάδες.

6. Η Ομάδα Συντονισμού συνεδριάζει υποχρεωτικά κάθε Δευτέρα, πλην της Δευτέρας που συνεδριάζει η Ολομέλεια. Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ εκτός εάν η ίδια αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 9:  Πειθαρχικό

Πειθαρχικό όργανο της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ είναι η ίδια η Ολομέλεια, ενώπιον της οποίας κρίνεται κάθε παράπτωμα και αποφασίζεται η αντίστοιχη πειθαρχική ποινή επίπληξης ή διαγραφής καθώς και τυχόν αναγκαίες δικαστικές ενέργειες κατά του μέλους εκείνου που υπέπεσε σε παράπτωμα τέτοιο που να δικαιολογεί δικαστική προστασία. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως:

– Η παραβίαση των αρχών της Διακήρυξης.

– Η παραβίαση του παρόντος κειμένου περί αρχών και κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας.

– Κάθε παράνομη συμπεριφορά η οποία εκθέτει την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ενώπιον της κοινωνίας.

Άρθρο 10:  Πόροι – Οικονομική Διαχείριση

1. Οι οικονομικοί πόροι της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ αποτελούν αδιαίρετη συνιδιοκτησία των μελών της. Τέτοιοι είναι οι εθελοντικές εισφορές των μελών, καθώς και οι χορηγίες μόνον από πρόσωπα που ασπάζονται τις αξίες και τους στόχους της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και κατόπιν έγκρισης αποδοχής της χορηγίας από την Ολομέλεια.

2. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ δεν δέχεται χρήματα από το Κράτος ή από πολιτικούς φορείς.

3. Οι ταμίες της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας για συγκεκριμένο χρόνο και είναι δύο ή περισσότερα μέλη. Ο αριθμός τους θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγιστο ποσόν που θα αποφασιστεί  από την Ολομέλεια ότι μπορεί να κατέχει κάθε ταμίας. Οι ταμίες αποδίδουν λογοδοσία στην αρχή κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας.

4. Η διάθεση και το ύψος των κονδυλίων για την επίτευξη των στόχων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ αποφασίζεται μόνον από την Ολομέλεια. Σε περίπτωση αναγκαίας υπέρβασης του καθορισθέντος χρηματικού ύψους, αυτή εγκρίνεται ή απορρίπτεται από την Ολομέλεια κατά τη λογοδοσία.

5. Οι Τοπικές Ομάδες μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους τη διάθεση των δικών τους χρημάτων, πάντα όμως για την επίτευξη των στόχων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ.

6. Όταν υπάρξει ανάγκη οικονομικού ελέγχου διαπιστωμένη από την Ολομέλεια, ο έλεγχος γίνεται από ειδική Ομάδα που θα ορίσει η Ολομέλεια. Στην Ομάδα αυτή δεν μπορεί να συμμετέχουν τα πρόσωπα εναντίον των οποίων ασκείται ο έλεγχος.

Άρθρο 11:  Τροποποίηση του παρόντος

1.  Όλα τα άρθρα του παρόντος υπόκεινται σε τροποποίηση.

2. Η διαδικασία  τροποποίησης άρχεται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του 2% τουλάχιστον των μελών  (*). Επί της προτάσεως ακολουθεί δημόσια διαβούλευση μεταξύ όλων των μελών, για τρεις (3) τουλάχιστον εβδομάδες, σε συνθήκες ισηγορίας και ισοτιμίας.

3.  Στην συνέχεια εγκρίνεται ή απορρίπτεται η κατατεθείσα πρόταση σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση μελών, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

 (*) Το ποσοστό, από 5% που ήταν αρχικά, άλλαξε σε 2%, με απόφαση της Ολομέλειας της 30-9-2013 η οποία ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση μελών, αντίστοιχη πρόταση που είχαν καταθέσει 118 μέλη (βλ. https://neosyntagma.net/?p=2951)

____________________________

Το παρόν κείμενο με τις Αρχές και Κανόνες της Δημοκρατικής μας Λειτουργίας εγκρίθηκε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας την 3-12-2012.

Αρχές και Κανόνες Λειτουργίας της Πρωτοβουλίας

7 σχόλια στο Αρχές και Κανόνες Λειτουργίας της Πρωτοβουλίας

 • 16/12/2012 στο 5:30 πμ
  Σύνδεσμος

  ΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΟΧΙ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Κ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΛΛΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΒΙΑΣΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΖΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ. ΘΗΤΕΙΑ 8 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ. ΟΧΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ. Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ..ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

  Απάντηση
  • 16/12/2012 στο 7:49 πμ
   Σύνδεσμος

   Σας ευχαριστούμε για το σχόλιο. Για να καταχωρηθεί σωστά το ότι προσυπογράψετε, σας παρακαλούμε θερμά να ακολουθήσετε τη διαδικασία μέσω του ειδικού εικονίδιου (πάνω-πάνω στη δεξιά στήλη της αρχικής σελίδας).

   Απάντηση
 • 30/12/2012 στο 6:46 πμ
  Σύνδεσμος

  ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ “ΑΡΧΟΝΤΩΝ” ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΜΑ.

  Απάντηση
 • 03/01/2013 στο 12:17 μμ
  Σύνδεσμος

  Ως Αθανάσιος Βουτσίνος υπογράφω στο Νέο Σύνταγμα, εφόσον έχω δώσει το στίγμα, τις ιδέες μου και τις προτάσεις μου ως Ανεξάρτητος Έλληνας πολίτης, κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ήδη είπα τις ιδέες και τις προτάσεις μου ως Θάνος εδώ σε διάφορα άρθρα. Αγαπάω την Πατρίδα μου, την Ελλάδα, και έχω βάλει το μυαλό μου να στρίβει προκειμένου να φέρω το Νέο Σύνταγμα προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού.

  Όμως για να σταματήσουν τα εκτρώματα του τρεχών Συντάγματος, πρέπει ΟΛΟΙ να είμαστε ανεξάρτητοι, αυστηροί και καλόκαρδοι, όπως ήταν κάποτε ο στρατηγός Νίκος Πλαστήρας, στον οποίο πήραν το όνομα του 3 δρόμοι και η λίμνη.

  Παρακαλώ πολύ οι νόμοι της Δικαιοσύνης όπως είναι τώρα να μετατραπούν σε ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ μέχρι κι επαναφορά της θανατικής καταδίκης για να σταματήσουν τα εγκλήματα σε βάρος του Έλληνα πολίτη, όπως τους είχα θέσει ως πρόταση και ιδέα. Να σεβόμαστε και τους ανθρώπους αυτούς! Αρκετά τράβηξαν!

  Απάντηση
 • 20/03/2013 στο 5:39 μμ
  Σύνδεσμος

  Διαφωνώ με το άρθρο 9 το οποίο και επιθυμώ απλά να διαγραφεί διότι ως συνήθως οι διαγραφές χρησιμοποιούνται για την εξόντωση της εσωτερικής αντιπολίτευσης.

  Απάντηση
 • 23/08/2013 στο 6:20 πμ
  Σύνδεσμος

  Εκφράζω την επιφύλαξή μου για το άρθρο 9. Μπορεί, όπως αναφέρθηκε από άλλο μέλος, να χρηιμοποιηθεί δυνητικά με σκοπό την εξόντωση της αντιπολίτευσης. Από την άλλη βέβαια, πρέπει να προφυλαχθούν όσα με το άρθρο 9 υποστηρίζεται. Πώς θα επιτευχθεί αυτή η χρυσή τομή; Δε βλέπω άλλο τρόπο παρά με τη δημόσια διαβούλευση.

  Απάντηση
  • 31/10/2014 στο 10:01 πμ
   Σύνδεσμος

   Συμφωνώ και προσυπογράφω τα γραφόμενα της κυρίας Σύλβια Τσελέντη, όσο γιά το άρθρο 9 συμφωνώ με τον κύριο Κάγκα Δημ. γιά δημόσια διαβούλευση.

   Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

61  +    =  67